Quy định về Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức trường Đại học Sài Gòn

Cập nhật ngày: 15-08-2017 | Lượt xem: 238

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2588/QĐ-ĐHSG-TCCB ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Sài Gòn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Văn bản này quy định việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức và nhân viên hợp đồng (sau đây gọi chung là cán bộ, viên chức) do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại trường Đại học Sài Gòn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, viên chức được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

2. Nhân viên làm việc theo chế độ hợp đồng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Điều 3. Nguyên tắc nâng bậc lương trước thời hạn

1. Việc xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn phải bảo đảm tính công bằng, dân chủ, công khai, động viên khích lệ phong trào thi đua nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

2. Bảo đảm số người được nâng lương trước thời hạn không vượt quá tỉ lệ 10% tổng số cán bộ, viên chức trong danh sách trả lương của đơn vị.

3. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của cán bộ, viên chức. Trường hợp số người đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn nhiều hơn tỉ lệ quy định thì thực hiện việc ưu tiên quy định tại Điều 8 Quy định này.

4. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

5. Trường hợp cán bộ, viên chức vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì cán bộ, viên chức được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Điều 4. Điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn

Cán bộ, viên chức được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau:

1. Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh, đủ thời gian giữ bậc lương hiện hưởng là 24 tháng (đối với chức danh nâng bậc lương thường xuyên 36 tháng) và 16 tháng (đối với chức danh nâng bậc lương thường xuyên 24 tháng) tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

2. Được đơn vị, nhà trường đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

3. Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng, không có sai phạm dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ hoặc phải xử lí bằng các hình thức kỉ luật quy định tại Luật Viên chức và các quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 5. Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn

            1. Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

            2. Đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại khoản 1 điều này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

Điều 6. Thời gian nâng bậc lương trước thời hạn

1. Cán bộ, viên chức được thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng đối với chức danh nâng bậc lương thường xuyên 36 tháng và tối đa 08 tháng đối với chức danh nâng bậc lương thường xuyên 24 tháng.

2. Thời điểm tính hưởng bậc lương mới do được nâng bậc lương trước thời hạn được tính kể từ ngày cán bộ, viên chức có số tháng giữ bậc lương cũ cộng với số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn bằng số tháng theo quy định để được nâng bậc lương thường xuyên. Trường hợp ngày ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn sau thời điểm được tính hưởng bậc lương mới thì cán bộ, viên chức được truy lĩnh tiền lương và truy lĩnh nộp bảo hiểm xã hội phần chênh lệch tiền lương tăng thêm giữa bậc lương mới so với bậc lương cũ.

Điều 7. Tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn

            1. Cán bộ, viên chức được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng (đối với chức danh nâng bậc lương thường xuyên 36 tháng) và 08 tháng (đối với chức danh nâng bậc lương thường xuyên 24 tháng) phải đạt được danh hiệu chiến sĩ thi đua trong năm xét nâng bậc lương trước thời hạn và một trong các thành tích sau:

a) Huân chương, huy chương các loại; danh hiệu vinh dự nhà nước; giải thưởng cấp nhà nước;

b) Chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc;

c) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

d) Bằng khen, giấy khen cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố, đoàn thể từ cấp tỉnh thành trở lên;

đ) Chiến sĩ thi đua cấp thành phố;

e) Có 02 năm trở lên đạt được danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

            2. Cán bộ, viên chức được xét nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng (đối với chức danh nâng bậc lương thường xuyên 36 tháng) và 06 tháng (đối với chức danh nâng bậc lương thường xuyên 24 tháng) phải đạt được danh hiệu lao động tiên tiến và một trong các thành tích sau:

a) Giấy khen của trường do đạt thành tích trong thực hiện nhiệm vụ;

b) Có 01 năm đạt được danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;

            3. Cán bộ, viên chức được xét nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng (đối với chức danh nâng bậc lương thường xuyên 36 tháng) và 04 tháng (đối với chức danh nâng bậc lương thường xuyên 24 tháng) phải đạt được thành tích lao động tiên tiến và đạt thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ được đơn vị, nhà trường đánh giá.

            4. Các trường hợp đặc biệt khác sẽ do Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn của trường đề nghị khi xét thấy cần thiết.

Điều 8. Ưu tiên khi xét nâng bậc lương trước thời hạn

            1. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được thực hiện theo thứ tự ưu tiên các thành tích cá nhân đã đạt được từ cao đến thấp tại khoản 1 và 2 Điều 7 của Quy định này.

            2. Trường hợp có từ 02 người trở lên đạt tiêu chuẩn ngang nhau mà không đủ chỉ tiêu để nâng bậc lượng cho tất cả thì ưu tiên theo thứ tự sau:

a) Cán bộ, viên chức chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào;

b) Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo;

c) Cán bộ, viên chức nữ;

d) Cán bộ, viên chức tuổi cao hơn (trừ trường hợp được nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu ở mức có lợi hơn);

đ) Cán bộ, viên chức ngoài thành tích được dùng làm căn cứ để xét nâng bậc lương trước thời hạn còn có nhiều thành tích khác hơn;

e) Cán bộ, viên chức có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong công tác được ứng dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt (được Hội đồng khoa học từ cấp trường trở lên xác nhận);

g) Cán bộ, viên chức có thâm niên công tác nhiều hơn.

Điều 9. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

            1. Cán bộ, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc lương luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, không có sai phạm dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị xử lí kỉ luật theo quy định, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương trước thuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng.

            2. Trường hợp cán bộ, viên chức vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu thì được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này và Điều 7 của Quy định này.

Chương III

QUY TRÌNH XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Điều 10. Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn

            1. Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn trường Đại học Sài Gòn được thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Sài Gòn. Thành phần tham gia Hội đồng do Hiệu trưởng quyết định.

            2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét và đề nghị Hiệu trưởng trường kí quyết định nâng bậc lương trước thời hạn hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định căn cứ theo Thông tư 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ và Quy định này.

            3. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số.

            4. Phòng Tổ chức – Cán bộ chịu trách nhiệm tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ, thủ tục đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn và trình Hội đồng xem xét, quyết định.

Điều 11. Quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn

            1. Phòng Tổ chức – Cán bộ rà soát, lập danh sách cán bộ, viên chức đủ điều kiện để được nâng bậc lương trước thời hạn; trình Ban Giám hiệu trường xem xét, cho ý kiến chỉ đạo để thực hiện.

            2. Các đơn vị triển khai họp xét nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị căn cứ trên danh sách của Phòng Tổ chức – Cán bộ và thành tích của cá nhân đạt được, đảm bảo không vượt quá tỉ lệ 10% cán bộ, viên chức trong danh sách trả lương của đơn vị. Hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị gồm:

     a) Biên bản họp xét của đơn vị có chữ kí của Trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn bộ phận;

     b) Danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn theo thành tích xếp theo thứ tự ưu tiên;

     c) Bản photo minh chứng (trừ trường hợp danh hiệu thi đua của trường).

            3. Phòng Tổ chức – Cán bộ tổng hợp danh sách, phối hợp cùng Văn phòng trường kiểm tra, đối chiếu các minh chứng và trình Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn của trường xét duyệt.

            4. Phòng Tổ chức – Cán bộ thông báo công khai kết quả xét duyệt của Hội đồng nâng bậc lương của trường và tiếp thu, giải đáp các thắc mắc (nếu có).

            5. Phòng Tổ chức – Cán bộ lập các quyết định nâng bậc lương trước thời hạn, trình Hiệu trưởng kí theo phân cấp hoặc thực hiện hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn gửi Sở Nội vụ xem xét, ra quyết định.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Điều khoản thi hành

            1. Quy định này có hiệu lực thi hành theo Quyết định ban hành.

            2. Quy định này có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi có văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên về lĩnh vực này hoặc để phù hợp với yêu cầu thực tế của nhà trường./.

Đính kèm:

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204