Đăng kí học lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ A2, B1 và chương trình IELTS 2016

Cập nhật ngày: 13-10-2016 | Lượt xem: 73

Phòng Tổ chức cán bộ nhận được kế hoạch số 3558/KH-SNV ngày 06/10/2016 của Sở Nội vụ TP.HCM về tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ A2 và B1 theo khung tham chiếu chung Châu Âu năm 2016 và kế hoạch số 3559/KH-SNV ngày 06/10/2016 của Sở Nội vụ TP.HCM về tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh chương trình IELTS năm 2016 (nội dung chi tiết các kế hoạch được đăng trên website phòng Tổ chức cán bộ).

            Phòng Tổ chức Cán bộ thông báo đến lãnh đạo các đơn vị triển khai cho cán bộ, giảng viên có nhu cầu tham dự các lớp trên, đăng kí danh sách theo mẫu và gửi về Phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 20/10/2016 để tổng hợp gửi Sở Nội vụ.

            Lưu ý cán bộ, giảng viên đã đăng kí tham dự khóa học phải có trách nhiệm tham gia khóa học đầy đủ, nghiêm túc. Mọi trường hợp đã đăng kí nhưng không tham dự khóa học hoặc học không đạt yêu cầu sẽ chịu trách nhiệm đền bù lại học phí đã được thành phố đài thọ.

Kế hoạch đính kèm:

1. Thông báo đăng kí học lớp bồi dưỡng tiếng Anh

2. KH bồi dưỡng tiếng Anh trình độ A2 và B1

3. KH tổ chức bồi dưỡng tiếng Anh chương trình IELTS

Đính kèm:

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204