Thông báo kết quả chuyển chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 2 năm 2017

Cập nhật ngày: 25-08-2017 | Lượt xem: 511

Sở Nội vụ TP.HCM có công văn số 2945/SNV-CCVC ngày 19/7/2017 về bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức theo tiêu chuẩn mới. Kính mời thầy, cô có tên trong danh sách sau liên hệ chuyên viên Cao Minh Thành để nhận quyết định

- Xin xem chi tiết trong danh sách đính kèm

Đính kèm:

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204