Biểu mẫu

1 Mẫu giấy ủy quyền

2019-06-04 04:46:07 : 380

2 Đơn xin đi học

2018-12-27 09:37:35 : 574

3 Biểu mẫu về quy hoạch, bổ nhiệm

2018-07-27 03:36:30 : 694

9 Giấy xác nhận công nợ

2017-05-25 17:19:15| Hữu Phước : 896

10 Kê khai tài sản và thu nhập hàng năm

2017-01-16 21:36:39| Minh Thành : 1304

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204