Thông báo về tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN ở trong và ngoài nước

Cập nhật ngày: 05-09-2018 | Lượt xem: 707

Nhà trường thông báo đến các cán bộ, giảng viên thông báo về tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN ở trong và ngoài nước, cán bộ - giảng viên có nhu cầu vui lòng thực hiện hồ sơ và gửi về phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 21/9/2018.

Công văn 150/HVKHCN ngày 16/8/2018

Thông tư 13/2016/BKHCN và biểu mẫu

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204