Thủ tục bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Cập nhật ngày: 15-08-2017 | Lượt xem: 3051

1. Đối tượng áp dụng:

- Viên chức được tuyển dụng vào làm các công việc có chuyên môn (trừ các trường hợp theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP) ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ) có hợp đồng làm việc có thời hạn kết thúc.

2. Hồ sơ xin bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức:

- Công văn đề nghị của Trưởng đơn vị (đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức cho các cá nhân, mẫu gợi ý 06-CV-TCCB).

- Đơn xin bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức (mẫu 08-BM-TCCB).

- Sơ yếu Lý lịch Viên chức (kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ, mẫu SYLLVC).

- Bản sao văn bằng cao nhất, bảng điểm

- Bản sao các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng theo chức danh

- Bản sao hộ khẩu, bản sao chứng minh nhân dân (có chứng thực, không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ), bản sao giấy khai sinh.

- Hợp đồng làm việc có thời hạn

- Giấy chứng nhận sức khỏe mới nhất (bản chính, không quá 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ).

+ Đối với viên chức có tập sự, ngoài các giấy tờ trên cần thực hiện thêm hồ sơ xin xét hoàn thành tập sự.

3. Hồ sơ xét hoàn thành tập sự:

-  Hồ sơ bao gồm:

Biên bản họp xét công nhận hết thời gian tập sự của đơn vị (theo mẫu 03a-BB-TCCB).

Báo cáo kết quả tập sự của cá nhân (mẫu 03b-BM-TCCB).

Bản nhận xét kết quả tập sự của người hướng dẫn tập sự (theo mẫu 03c-BM-TCCB).

Hợp đồng làm việc có thời hạn

- Đối với viên chức được phân công công tác giảng dạy, cần bổ sung thêm:

03 giáo án (bài giảng) của 03 tiết dạy.

03 phiếu dự giảng của người hướng dẫn tập sự (mẫu 05a-BM-TCCB).

4. Thời gian giải quyết:

Theo thông báo của Phòng Tổ chức - Cán bộ.

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204