Thủ tục thực hiện tập sự và hoàn thành tập sự

Cập nhật ngày: 15-08-2017 | Lượt xem: 5311

1. Đối tượng áp dụng:

    Các đối tượng theo thông báo của phòng Tổ chức Cán bộ.

2. Hồ sơ đề nghị người hướng dẫn tập sự:

-  Trưởng đơn vị chịu trách nhiệm phân công và đề nghị với Ban Giám hiệu, trưởng phòng Tổ chức Cán bộ người hướng dẫn tập sự cho đương sự (mẫu CV-04/TD-TCCB).
- Trong suốt thời gian người lao động tập sự, người hướng dẫn chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá kết quả tập sự.
- Đối với người tập sự công việc giáo viên, giảng viên, phải thực hiện 03 tiết giảng dự giờ của người hướng dẫn tập sự (có thực hiện giáo án lên lớp và phiếu dự giờ).

 3. Hồ sơ xét hoàn thành tập sự:

- Hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn xin công nhận hết thời hạn tập sự (theo mẫu BM-04/TD-TCCB)
+ Biên bản họp xét công nhận hết thời gian tập sự của đơn vị (theo mẫu 03a-BB-TCCB).
+ Báo cáo kết quả tập sự của cá nhân (mẫu 03b-BM-TCCB).
+ Bản nhận xét kết quả tập sự của người hướng dẫn tập sự (theo mẫu 03c-BM-TCCB). 

- Đối với viên chức được phân công công tác giảng dạy, cần bổ sung thêm: 

+ 03 giáo án (bài giảng) của 03 tiết dạy.
+ 03 phiếu dự giảng của người hướng dẫn tập sự (mẫu 05a-BM-TCCB). 

4. Thời gian:

Hồ sơ được thực hiện và gửi về phòng Tổ chức Cán bộ trước khi hợp đồng làm việc hết hạn 15 ngày.
Thời gian giải quyết hồ sơ trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204