Quy chế thực hiện chức danh trợ giảng

Cập nhật ngày: 12-12-2017 | Lượt xem: 1230

- Quy chế thực hiện chức danh trợ giảng (theo QĐ số 619/QĐ-ĐHSG-TCCB ngày 03/4/2017)

- Quyết định điều chỉnh một số điều của quy chế thực hiện chức danh trợ giảng (QĐ số 3140/QĐ-ĐHSG ngày 07/12/2017)

Đính kèm:

2017_619_QĐ ve quy che tro giang.pdf

QD thay doi 1 so dieu cua quy che tro giang.pdf

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204