Thủ tục xét hoàn thành trợ giảng

Cập nhật ngày: 16-01-2018 | Lượt xem: 3564

Tiêu chí

Nội dung

Đối tượng

Viên chức đang công tác tại Trường hoặc được tiếp nhận hoặc chuyển công tác về Trường, được phân công làm nhiệm vụ trợ giảng (thay đổi về vị trí việc làm so với trước đây).

Hồ sơ

Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ trợ giảng, viên chức thực hiện hồ sơ:

1. Bảng phân công công tác giảng dạy cho viên chức thực hiện trợ giảng trong năm học.

2. Biên bản họp xét kết quả thực hiện trợ giảng của đơn vị (mẫu 01/BB-TG).

3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trợ giảng (mẫu 02/BC-TG).

4. Các biên bản thao giảng tại đơn vị (mẫu 05/ĐGGT, 02 tiết/học phần/học kỳ, 01 tiết/biên bản).

5. Giấy xác nhận các tiết dự giờ của viên chức thực hiện trợ giảng (mẫu 06/DSDG, 01 bản/học phần/học kỳ).

Lưu ý: Viên chức hoàn thành nhiệm vụ trợ giảng, được đơn vị đánh giá Đạt và đồng ý tiếp nhận vào vị trí Trợ giảng hoặc Giảng viên sẽ thực hiện thêm hồ sơ Thủ tục bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (Nhóm 2).

Thời gian giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204