Thông báo về việc thẩm định chuyên môn đối với ứng tuyển dụng năm 2018 - lần 2

Cập nhật ngày: 26-02-2019 | Lượt xem: 2303

Thông báo 259/TB-ĐHSG

Biểu mẫu:

- Mẫu 1: Công văn thông báo nội dung thẩm định chuyên môn - tải về

- Mẫu 2: Danh sách ban kiểm tra thẩm định chuyên môn - tải về

- Mẫu 3: Biên bản thẩm định chuyên môn (chuyên viên - giảng viên - giáo viên)

- Mẫu 4: Phiếu đánh giá (chuyên viên - giảng viên, giáo viên)

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204