Triển khai một số nội dung về bảo hiểm xã hội

Cập nhật ngày: 08-05-2019 | Lượt xem: 1063

1/ Nội dung thực hiện:

- Xem chi tiết tại: Công văn số 984_ĐHSG_TCCB ngày 08/5/2019

- Tải danh sách: DS đăng kí số điện thoại

2/ Thời gian thực hiện:

- Từ ngày 08/5/2019 - 10/5/2019: Các đơn vị nhận tờ rời, danh sách kí nhận tại Phòng Tổ chức Cán bộ, sau đó triển khai đến viên chức.

- Từ ngày 13/5/2019 - 24/5/2019: Các đơn vị gửi lại danh sách kí nhận tờ rời về Phòng Tổ chức Cán bộ; Danh sách đăng kí số điện thoại gửi về địa chỉ e-mail: p_tccb@sgu.edu.vn

3/ SĐT hỗ trợ thông tin: (028) 3835 2314 (gặp A.Phước)

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204