Đăng ký thi thăng hạng năm 2019: Giảng viên chính (hạng II), Giảng viên cao cấp (hạng I)

Cập nhật ngày: 21-06-2019 | Lượt xem: 1872

*** Bấm vào để tải: Các văn bản liên quan về đăng ký thi thăng hạng: Giảng viên chính (hạng II), Giảng viên cao cấp (hạng I)

*** Hạn cuối các đơn vị nộp danh sách đăng ký và hồ sơ: 12/7/2019

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204