Đề xuất tổ trưởng, tổ phó các tổ bộ môn năm học 2020-2021

Cập nhật ngày: 12-08-2020 | Lượt xem: 1245

- Các đơn vị xem chi tiết công văn số 1683/ĐHSG-TCCB ngày 11 tháng 8 năm 2020

- Biểu mẫu:

1. Dành cho Trường THTH Sài Gòn

2. Dành cho Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204