Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

Cập nhật ngày: 01-12-2017 | Lượt xem: 704

Quyết định số 3023/QĐ-ĐHSG ngày 01/12/2017 về việc công nhận kết qủa tuyển dụng Trường Đại học Sài Gòn năm 2017 (Chức danh giảng viên, chuyên viên, nhân viên) - Tải tại đây

Quyết định số 3162 ngày 11/12/2017 về việc công nhận kết qủa tuyển dụng Trường Đại học Sài Gòn năm 2017 (Chức danh giáo viên - Trường TRung học Thực hành Sài Gòn) - Tải tại đây

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204