Tổng hợp danh sách bổ nhiệm năm 2016

Cập nhật ngày: 11-01-2017 | Lượt xem: 818

TT Mã VC Họ tên Tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị Chức vụ bổ nhiệm Đơn vị Hiệu lực
1 10019 Hán Thị Thu  Trang 16/12/1981 Chuyên viên Phòng Đào tạo Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo 01-10-2016
2 10195 Châu Ngọc  Thạch 20/12/1960 Phó Trưởng khoa Khoa SP Kỹ thuật Phó Trưởng khoa, PTK Khoa SP Kỹ thuật 01-10-2016
3 10874 Phan Hoàng  Chơn 20/09/1978 Phó Trưởng khoa Khoa Toán - Ứng dụng Trưởng khoa Khoa Toán - Ứng dụng 01-10-2016
4 10826 Lê Minh  Triết 14/12/1987 Giảng viên Khoa Toán - Ứng dụng Phó Trưởng khoa Khoa Toán - Ứng dụng 01-10-2016
5 10933 Nguyễn Văn  Huấn 16.06.1980 Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo SĐH Trưởng phòng Phòng Đào tạo SĐH 17-10-2016
6 10761 Trần Thế  Phi 07.02.1976 Giảng viên Khoa Ngoại ngữ Phó Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ 21-10-2016
7 11009 Hoàng Thị Việt Anh 09/07/1973 Giảng viên Khoa Luật Phó Trưởng khoa, PTK Khoa Luật 17-11-2016
8 11026 Nguyễn Thị Thanh  Bình 25/11/1985 Giảng viên Khoa Luật Phó Trưởng khoa Khoa Luật 17-11-2016
9 10744 Huỳnh Ngọc Vinh 10.06.1984 Chuyên viên Văn phòng Phó Chánh Văn phòng Văn phòng 17-11-2016
10 10045 Nguyễn Thị  Mến 03/01/1986 Chuyên viên Văn phòng Phó Chánh Văn phòng Văn phòng 17-11-2016
11 11123 Lê Ngọc  Anh 06/12/1973 Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin Phó Giám đốc, PT Trung tâm Công nghệ Thông tin 06-09-2016
12 10086 Lê Hùng Thanh  Nhựt 05/01/1964 Giám đốc Trung tâm Tin học Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin 06-09-2016
13 10220 Cao Thái Phương  Thanh 19/04/1983 Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ Thông tin Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ 06-09-2016
14 11010 Võ Văn  Thật 01.11.1976 Phó Trưởng khoa Khoa Giáo dục QP-AN và GDTC Phó Trưởng phòng, PTP Phòng Giáo dục Thường xuyên 01-10-2016
15 10421 Giang Quốc  Tuấn 08.10.1975 Giảng viên Khoa Tài chính - Kế toán Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục Thường xuyên 01-10-2016
16 10155 Nguyễn Phúc  Bình 18/07/1972 Giảng viên Khoa Toán - Ứng dụng Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục Thường xuyên 01-10-2016
17 11008 Lê Khoa  Huân 14/10/1987 Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh Phó Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế và DN 01-10-2016
18 10223 Phan Thị Kim Loan 15.10.1979 Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin 01-10-2016
19 11071 Trần Thị Thanh  Vân 27/12/1976 Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo SĐH Trưởng khoa Khoa SP Khoa học Xã hội 01-10-2016
20 11073 Phạm Thị Thanh  26.03.1975 Phó Trưởng khoa Khoa Giáo dục Tiểu học Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo SĐH 17-10-2016
21 10631 Phan Tấn  Quốc 12/10/1971 Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo SĐH 17-10-2016
22 11297 Phạm Hùng  Dũng 03/03/1958 Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học Phó Trưởng khoa, PTK Khoa Giáo dục Tiểu học 29-11-2016

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204