Tổng hợp danh sách bổ nhiệm năm 2017

Cập nhật ngày: 20-01-2018 | Lượt xem: 699

TT Mã VC Họ tên Tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị Chức vụ bổ nhiệm Đơn vị Hiệu lực
1 10966 La Thanh  Hùng 21/06/1989 Chuyên viên Phòng Công tác Sinh viên Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên 09-01-2017
2 10151 Nguyễn Hữu  Trí 26/07/1974 Giảng viên Khoa SP Khoa học Tự nhiên Phó Trưởng khoa Khoa SP Khoa học Tự nhiên 09-01-2017
3 10139 Nguyễn Đức Hưng 22/10/1979 Giảng viên Khoa SP Khoa học Tự nhiên Phó Trưởng khoa Khoa SP Khoa học Tự nhiên 09-01-2017
4 10973 Phạm Thị Bạch  Tuyết 25/02/1985 Giảng viên Khoa SP Khoa học Xã hội Phó Trưởng khoa Khoa SP Khoa học Xã hội 23-03-2017
5 11007 Phạm Đào  Thịnh 14/01/1970 Phó Trưởng khoa Khoa Giáo dục Chính trị Trưởng khoa Khoa Giáo dục Chính trị 14-04-2017
6 10581 Trần Minh  Nhật 15/10/1987 Chuyên viên Ban Hạ tầng cơ sở Phó Trưởng ban Ban Hạ tầng cơ sở 01-09-2017
7 10073 Trịnh Xuân  Thu 26/01/1959 Trưởng phòng Phòng Thiết bị - PTDH Phó Trưởng khoa Khoa Giáo dục 01-03-2017
8 10421 Giang Quốc  Tuấn 08.10.1975 Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục Thường xuyên Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính 01-03-2017
9 10127 Hoàng Minh Tâm 18.03.1974 Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên Trưởng phòng Phòng Thiết bị - PTDH 01-03-2017
10 10062 Lê Chi Lan 20.11.1972 Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí và ĐB CLGD Phó Hiệu trưởng Trường THTH Sài Gòn 17-04-2017
11 10457 Ngô Tấn  Tạo 05/01/1965 Phó Hiệu trưởng Trường THTH Sài Gòn Phó Chánh Văn phòng Văn phòng 17-04-2017
12 10069 Nguyễn Long Sơn 10.09.1966 Hiệu trưởng Trường THTH Sài Gòn Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên 01-06-2017
13 10167 Đồng Thanh  Triết 01/07/1961 Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ Phó Chánh Văn phòng, PT Văn phòng 01-09-2017
14 11008 Lê Khoa  Huân 14/10/1987 Phó Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế và DN Phó Giám đốc, PT Trung tâm Đào tạo quốc tế 23-02-2017
15 10942 Phạm Phúc Vĩnh 04.05.1977 Trưởng bộ môn Khoa Giáo dục Chính trị Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo SĐH 31-05-2017

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204