Tổng hợp danh sách bổ nhiệm năm 2018

Cập nhật ngày: 20-12-2018 | Lượt xem: 1144

TT Mã VC Họ tên Tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị Chức vụ bổ nhiệm Đơn vị Hiệu lực
1 11320 Trịnh Cam  Ly 18.6.1978 Giảng viên  Khoa Giáo dục Tiểu học Phó Trưởng khoa Khoa Giáo dục Tiểu học 02-04-2018
2 11321 Dương Thị  Vân 25.7.1967 Giảng viên  Khoa Thư viện - Văn phòng Phó Trưởng khoa Khoa Thư viện - Văn phòng 01-06-2018
3 10966 La Thanh  Hùng 21.06.1989 Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên 01-06-2018
4 11123 Lê Ngọc  Anh 06/12/1973 Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin 01-06-2018
5 10220 Cao Thái Phương  Thanh 19.04.1983 Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ 10-07-2018
6 10011 Cao Minh  Thành 22.07.1985 Chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ Phó Trưởng phòng  Phòng Tổ chức Cán bộ 10-07-2018
7 11064 Nguyễn Thanh  Tân 20.04.1964 Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học Tổng biên tập Tạp chí Khoa học ĐHSG Phòng Quản lý Khoa học 19-07-2018
8 10646 Bùi Mạnh  31.08.1982 Giảng viên  Khoa Khoa học Môi trường Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học ĐHSG Khoa Khoa học Môi trường 02-10-2018
9 11010 Võ Văn  Thật 01.11.1976 Q.Trưởng phòng Phòng Giáo dục Thường xuyên Trưởng phòng Phòng Giáo dục Thường xuyên 31-07-2018
10 10063 Lai Đình  Khải 12.02.1985 Chuyên viên Phòng Khảo thí và ĐB CLGD Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí và ĐB CLGD 11-10-2018
11 10761 Trần Thế  Phi 07.02.1976 Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ 11-10-2018
12 11009 Hoàng Thị Việt  Anh 09.07.1973 Phó Trưởng khoa Khoa Luật Trưởng khoa Khoa Luật 21-11-2018
13 10421 Giang Quốc  Tuấn 08.10.1975 Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính Kế toán trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính 01-12-2018
14 10673 Vũ Xuân  16.09.1987 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Pháp chế Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Pháp chế 14-12-2018
15 10025 Nguyễn Hoàng  Chương 14.03.1970 Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính 14-12-2018
16 10455 Trần Duy  Trí 11.09.1967 Phó Hiệu trưởng Trường THTH Sài Gòn Phó Hiệu trưởng Trường THTH Sài Gòn 25-12-2018
17 11090 Lê Thị Phương  Trinh 24.12.1982 Tổ trưởng Trường THTH Sài Gòn Phó Hiệu trưởng Trường THTH Sài Gòn 25-12-2018
18 10139 Nguyễn Đức  Hưng 22.10.1979 Phó Trưởng khoa Khoa SP Khoa học Tự nhiên Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học 02-10-2018
19 10167 Đồng Thanh  Triết 01.07.1961 Phó Chánh Văn phòng, PT Văn phòng Phó Hiệu trưởng Trường THTH Sài Gòn 11-10-2018
20 10933 Nguyễn Văn  Huấn 16.06.1980 Trưởng phòng Phòng Đào tạo Sau đại học Phó Trưởng khoa Toán - Ứng dụng 01-11-2018
21 10061 Đỗ Đình  Thái 13.08.1973 Trưởng phòng  Phòng Khảo thí và ĐB CLGD Trưởng phòng  Phòng Đào tạo SĐH 01-11-2018
22 11155 Đỗ Thị Mỹ  Liên 16.12.1978 Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Môi trường - Năng lượng Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo SĐH 05-12-2018
23 10155 Nguyễn Phúc  Bình 18/07/1972 Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục Thường xuyên Phó Chánh Văn phòng, PT Văn phòng 11-10-2018
24 11122 Trần Thái  Hoàng 29.02.1984 Giảng viên Khoa Thư viện - Văn phòng Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế 16-08-2018
25 11151 Trần Thị Lam  Thủy 09.04.1972 Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học Thư ký Tòa soạn Phòng Quản lý Khoa học 02-10-2018
26 11073 Phạm Thị Thanh  26.03.1975 Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo SĐH Trưởng khoa Khoa Giáo dục Tiểu học 04-10-2018
27 10919 Nguyễn Minh  Phong 01.01.1983 Chuyên viên Ban Quản lý Dự án Phó Trưởng ban Ban Hạ tầng cơ sở 14-12-2018
28 10087 Phạm Quang  Vinh 07.06.1985 Chuyên viên Phòng Đào tạo SĐH Phó Trưởng phòng Phòng Thiết bị 14-12-2018

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204