Tổng hợp danh sách bổ nhiệm năm 2019

Cập nhật ngày: 05-01-2020 | Lượt xem: 1079

TT Mã VC Họ tên Tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị Chức vụ bổ nhiệm Đơn vị Hiệu lực
1 10139 Nguyễn Đức  Hưng 22.10.1979 Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học Phó Trưởng phòng, PTP Phòng Quản lý Khoa học 12-03-2019
2 10979 Nguyễn Hoàng Thanh  Nguyên 01.10.1988 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Pháp chế Phó Trường phòng Phòng Thanh tra - Pháp chế 15-03-2019
3 10105 Đô Thị Lan  Phương 14.08.1981 Tổ trưởng Trung tâm Học liệu Phó Giám đốc Trung tâm Học liệu 02-05-2019
4 10784 Đào Công  Nghĩa 04.03.1971 Giảng viên  Khoa Giáo dục QP-AN và GDTC Phó Trưởng khoa Khoa Giáo dục QP-AN và GDTC 02-05-2019
5 10895 Nguyễn Huy  Hùng 18.09.1974 Giảng viên  Khoa Điện tử - Viễn thông Phó Trưởng khoa Khoa Điện tử - Viễn thông 02-05-2019
6 10416 Nguyễn Khắc Hùng 01.01.1961 Phó Hiệu trưởng Phòng Đào tạo Phụ trách Phòng Đào tạo 01-02-2019
7 11231 Trần Thị Tâm Minh 14.03.1982 Giảng viên  Khoa Giáo dục Mầm non Phó Trưởng khoa Khoa Giáo dục Mầm non 10-06-2019
8 10421 Giang Quốc  Tuấn 08.10.1975 Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính 10-06-2019
9 11260 Nguyễn Thanh Tuấn 15.08.1975 Giảng viên  Khoa SP Khoa học Tự nhiên Phó Trưởng khoa Khoa SP Khoa học Tự nhiên 21-06-2019
10 11381 Phạm Thế Bảo 29.12.1972 Giảng viên cao cấp Khoa Công nghệ Thông tin Trưởng khoa Khoa Công nghệ Thông tin 21-06-2019
11 10029 Trương Thị Phương Thảo 14.04.1980 Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính Phó Trường phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính 22-08-2019
12 11191 Nguyễn Thị Ngọc 13.02.1985 Giảng viên  Khoa Giáo dục Phó Trưởng khoa Khoa Giáo dục 22-08-2019
13 11227 Lương Duy Bình 01.06.1991 Giảng viên  Trung tâm Đào tạo Quốc tế Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế 22-08-2019
14 11407 Hoàng Quốc 15.07.1973 Giảng viên cao cấp Khoa Quan hệ Quốc tế Phó Trưởng khoa Khoa Quan hệ Quốc tế 10-09-2019
15 10407 Nguyễn Phan Thu Hằng 18.06.1975 Trưởng Bộ môn Khoa Quản trị Kinh doanh Phó Trưởng khoa Khoa Quản trị Kinh doanh 14-11-2019
16 11036 Lê Mai Hải 15.01.1974 Trưởng Bộ môn Khoa Quản trị Kinh doanh Phó Trưởng khoa Khoa Quản trị Kinh doanh 14-11-2019
17 11000 Lê Đình Nghi 13.12.1982 Giảng viên  Khoa Quản trị Kinh doanh Phó Trưởng khoa Khoa Quản trị Kinh doanh 14-11-2019
18 10151 Nguyễn Hữu Trí 26.07.1974 Phó Trưởng khoa Khoa SP Khoa học Tự nhiên Trưởng khoa Khoa SP Khoa học Tự nhiên 01-12-2019
19 10223 Phan Thị Kim Loan 15.10.1979 Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin 25-11-2019
20 11159 Ngô Thị Ngọc Diệp 01.06.1971 Giảng viên  Khoa Giáo dục Tiểu học Phó Trưởng khoa Khoa Giáo dục Tiểu học 25-11-2019
21 10257 Nguyễn Ngọc Toàn 12.11.1964 Giảng viên  Khoa Giáo dục Tiểu học Phó Trưởng khoa Khoa Giáo dục Tiểu học 25-11-2019
22 10049 Nguyễn Thị Như Uyên 18.04.1965 Phó Trưởng phòng PT Kí túc xá Kiêm nhiệm phụ trách Kí túc xá 02-12-2019
23 10027 Huỳnh Quang Phước 30.3/1964 Trưởng ban Ban Quản lý dự án Phó Trưởng ban Ban Quản lý dự án 18-12-2019
24 11046 Phạm Duy Hưng 27.08.1984 Chuyên viên Ban Quản lý dự án Phó Trưởng ban Ban Quản lý dự án 18-12-2019
25 10407 Nguyễn Phan Thu Hằng 18.06.1975 Phó Trưởng khoa Khoa Quản trị Kinh doanh Phụ trách Khoa Quản trị Kinh doanh 23-12-2019
26 10673 Vũ Xuân  16.09.1987 Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Pháp chế Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục Thường xuyên 15-03-2019
27 10942 Phạm Phúc Vĩnh 04.05.1977 Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo Sau đại học Phó Trưởng khoa Khoa Giáo dục Chính trị 10-06-2019
28 10127 Hoàng Minh Tâm 18.03.1974 Trưởng phòng Phòng Thiết bị Chánh Văn phòng Văn phòng 18-12-2019
29 10155 Nguyễn Phúc Bình 18.07.1972 Phó Chánh văn phòng, PT Văn phòng Trưởng phòng Phòng Thiết bị 18-12-2019
30 10966 La Thanh  Hùng 21.06.1989 Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ 12-03-2019
31 11064 Nguyễn Thanh  Tân 20.04.1964 Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học Trưởng phòng Phòng Đào tạo 12-03-2019
32 11416 Kiều Phương  Chi 21.07.1979 Giảng viên cao cấp ĐH Vinh Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục 01-04-2019
33 11073 Phạm Thị Thanh  26.03.1975 Trưởng khoa Khoa Giáo dục Tiểu học Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn 03-06-2019
34 10700 Lê Tùng Lâm 19.09.1982 Giảng viên Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học 10-06-2019
35 11432 Vũ Thị Hồng Yến 30.05.1974 Giảng viên cao cấp ĐH Luật Hà Nội Phó Trưởng khoa Khoa Luật 01-07-2019
36 10610 Nguyễn Xuân 01.01.1977 Trưởng bộ môn Khoa Khoa học Môi trường Phó Trưởng phòng Thiết bị 12-12-2019
37 10744 Huỳnh Ngọc Vinh 10.06.1984 Phó Chánh văn phòng Văn phòng Trưởng ban Quản lý Dự án, kiêm Phó Chánh VP Ban Quản lý dự án 18-12-2019
38 10601 Trần Đình Nghĩa 12.04.1977 Chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin 31-12-2019

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204