Tổng hợp danh sách bổ nhiệm năm 2020

Cập nhật ngày: 12-11-2020 | Lượt xem: 1633

TT Mã VC Họ tên Tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị Chức vụ bổ nhiệm Đơn vị Hiệu lực
1 11153 Phạm Thị Thủy 16/12/1979 Trưởng Bộ môn Khoa SP Khoa học Tự nhiên Phó Trưởng khoa Khoa SP Khoa học Tự nhiên 09-03-2020
2 11407 Hoàng Quốc 15/07/1973 Phó Trưởng khoa Khoa Quan hệ Quốc tế Phụ trách Khoa Quan hệ Quốc tế 09-03-2020
3 10776 Nguyễn Anh Hiền 01/07/1975 Phó Trưởng khoa Khoa Tài chính - Kế toán Phụ trách Khoa Tài chính - Kế toán 01-04-2020
4 11260 Nguyễn Thanh Tuấn 15/08/1975 Phó Trưởng khoa Khoa SP Khoa học Tự nhiên Phụ trách Khoa SP Khoa học Tự nhiên 20-03-2020
5 11074 Nguyễn Đăng Thuấn 15/06/1982 Chuyên viên Phòng Đào tạo Phó Trường phòng Phòng Đào tạo 01-06-2020
6 10366 Nguyễn Đức Linh 12/08/1969 Phó Trưởng bộ môn Khoa Nghệ thuật Phó Trưởng khoa Khoa Nghệ thuật 01-06-2020
7 10916 Đặng Xuân Dự 27/04/1981 Trưởng Bộ môn Khoa SP Khoa học Tự nhiên Phó Trưởng khoa Khoa SP Khoa học Tự nhiên 01-06-2020
8 11371 Trịnh Hoàng Hoài Thảo 12/05/1993 Bác sĩ Trạm Y tế Trưởng trạm Trạm Y tế 12-06-2020
9 11413 Nguyễn Thị Mỹ  Dung 12/12/1985 Chuyên viên Phòng Đào tạo SĐH Phó Trường phòng Phòng Đào tạo SĐH 12-06-2020
10 11260 Nguyễn Thanh Tuấn 15/08/1975 Phó Trưởng khoa, PTK Khoa SP Khoa học Tự nhiên Trưởng khoa Khoa SP Khoa học Tự nhiên 12-06-2020
11 10776 Nguyễn Anh Hiền 01/07/1975 Phó Trưởng khoa, PTK Khoa Tài chính - Kế toán Trưởng khoa Khoa Tài chính - Kế toán 12-06-2020
12 11407 Hoàng Quốc 15/07/1973 Phó Trưởng khoa, PTK Khoa Quan hệ Quốc tế Trưởng khoa Khoa Quan hệ Quốc tế 12-06-2020
13 11191 Nguyễn Thị Ngọc 13.02.1985 Phó Trưởng khoa Khoa Giáo dục Phụ trách Khoa Giáo dục 07-07-2020
14 11432 Vũ Thị Hồng Yến 30.05.1974 Phó Trưởng khoa Khoa Luật Phụ trách Khoa Luật 07-07-2020
15 10192 Tạ Quang Trung 10/10/1981 Giảng viên  Khoa Quan hệ Quốc tế Phó Trưởng khoa Khoa Quan hệ Quốc tế 07-07-2020
16 10407 Nguyễn Phan Thu Hằng 18.06.1975 Phó Trưởng khoa, PTK Khoa Quản trị Kinh doanh Trưởng khoa Khoa Quản trị Kinh doanh 07-07-2020
17 11065 Tào Hữu Đạt 17/12/1990 Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên Phụ trách Phòng Công tác Sinh viên 05-05-2020
18 11100 Trần Thị Phương 07-05-1981 Trưởng Bộ môn Khoa SP Khoa học Xã hội Phó Trưởng khoa Khoa SP Khoa học Xã hội 17-08-2020
19 11458 Dương Ngọc Trường 18/3/1974 Giảng viên chính Khoa Giáo dục QP-AN và GDTC Phó Trưởng khoa Khoa Giáo dục QP-AN và GDTC 17-08-2020
20 10767 Lê Thị Yến Tâm 07-09-1973 Trưởng ban Ban Hạ tầng cơ sở Giám đốc Ký túc xá 18-02-2020
21 11155 Đỗ Thị Mỹ  Liên 16-12-1978 Phó Viện trưởng Viện CNMT-NL kiêm Phó Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học Phòng Đào tạo Sau đại học Phó Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên kiêm Phó Viện trưởng Viện CNMT-NL Phòng Giáo dục Thường xuyên 29-07-2020
22 10744 Huỳnh Ngọc Vinh 10.06.1984 Trưởng ban Quản lý Dự án, kiêm Phó Chánh VP Ban Quản lý dự án Trưởng ban Quản lý Dự án và Hạ tầng, kiêm Phó Chánh VP Ban Quản lý Dự án và Hạ tầng 18-02-2020
23 10027 Huỳnh Quang Phước 30/3/1964 Phó Trưởng ban Ban Quản lý dự án Phó Trưởng ban Ban Quản lý Dự án và Hạ tầng 18-02-2020
24 11046 Phạm Duy Hưng 27.08.1984 Phó Trưởng ban Ban Quản lý dự án Phó Trưởng ban Ban Quản lý Dự án và Hạ tầng 18-02-2020
25 10581 Trần Minh Nhật 15.10.1987 Phó Trưởng ban Ban Hạ tầng cơ sở Phó Trưởng ban Ban Quản lý Dự án và Hạ tầng 18-02-2020
26 10919 Nguyễn Minh Phong 01/01/1983 Phó Trưởng ban Ban Hạ tầng cơ sở Phó Trưởng ban Ban Quản lý Dự án và Hạ tầng 18-02-2020
27 10363 Đỗ Xuân Tịnh 08/10/1970 Trưởng khoa Khoa Mỹ thuật Phó Trưởng khoa PTK Khoa Nghệ thuật 09-03-2020
28 11065 Tào Hữu Đạt 17/12/1990 Bí thư Đoàn trường, Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Phó Trưởng phòng  Phòng Công tác Sinh viên 10-03-2020
29 10151 Nguyễn Hữu Trí 26.07.1974 Trưởng khoa Khoa SP KHTN Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học 19-03-2020
30 10966 La Thanh  Hùng 21.06.1989 Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Trưởng phòng CTSV kiêm GĐ TT HTSV Phòng Công tác Sinh viên 01-06-2020
31 11488 Văn Thị Thái Thu 23/6/1977 Giảng viên cao cấp, PTK ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. HCM Phó Trưởng khoa Khoa Tài chính - Kế toán 01-06-2020
32 11494 Vũ Thế Hoài 02/7/1978 Giảng viên chính, PTK ĐH Mở TP. HCM Phó Trưởng khoa Khoa Luật 01-07-2020
33 11266 Cao Thị Thanh Xuân   Giảng viên Khoa Giáo dục Phó Trưởng phòng  Phòng Đào tạo SĐH 17-08-2020

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204