Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2020 của Trường Đại học Sài Gòn

Cập nhật ngày: 24-12-2020 | Lượt xem: 1008

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-HĐGSNN ngày 23/12/2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 3155/TB-ĐHSG ngày 11/12/2020 của Trường Đại học Sài Gòn về việc thu nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3199/QĐ-ĐHSG ngày 18/12/2020 của Trường Đại học Sài Gòn về việc thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp ngày 23/12/2020 của Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2020 của Trường Đại học Sài Gòn, kết quả họp Hội đồng và lấy phiếu ý kiến như sau:

STT Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

bổ nhiệm

Ngành/Chuyên ngành khoa học xét bổ nhiệm Kết quả
1 Đỗ Đình Thái PGS Giáo dục học Đạt (100% số phiếu đồng ý)
2 Phan Hoàng Chơn PGS Toán học Đạt (100% số phiếu đồng ý)
3 Võ Hoàng Hưng PGS Toán học Đạt (100% số phiếu đồng ý)
4 Lê Minh Triết PGS Toán học Đạt (100% số phiếu đồng ý)
5 Nguyễn Xuân Sáng PGS Vật lý Đạt (100% số phiếu đồng ý)

Trường Đại học Sài Gòn thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2020 đến các cá nhân và các đơn vị có liên quan để biết. Mọi ý kiến đóng góp nếu có vui lòng gửi về Trường Đại học Sài Gòn (thông qua Phòng Tổ chức Cán bộ, HB203, 204, địa chỉ: 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh; số điện thoại: 02838352314) đến hết ngày 07/01/2021./.

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204