Khảo sát và đăng kí nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và giai đoạn năm 2022 - 2026

Cập nhật ngày: 06-01-2021 | Lượt xem: 1912

Công văn số 3423/ĐHSG-TCCB về việc hảo sát và đăng kí nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng  năm 2021 và giai đoạn 2022- 2026 - Tải tại đây

Biểu mẫu - Tải tại đây

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204