Thông báo triệu tập ứng viên đủ điều kiện dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn và Trường Trung học Thực hành Sài Gòn

Cập nhật ngày: 28-08-2021 | Lượt xem: 2072

Trường Đại học Sài Gòn thông báo triệu tập ứng viên đủ điều kiện dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn và Trường Trung học Thực hành Sài Gòn.

Danh sách ứng viên đủ điều kiện.

Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch (vòng 2) sẽ do đơn vị ứng viên đăng ký dự tuyển thông báo cụ thể đến ứng viên.

Mọi thắc mắc (nếu có) vui lòng gửi thông tin về Phòng Tổ chức Cán bộ Trường Đại học Sài Gòn qua địa chỉ thư điện tử p_tccb@sgu.edu.vn.

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204