Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Cập nhật ngày: 14-06-2022 | Lượt xem: 11320

Trường Đại học Sài Gòn Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022:

1. Nhu cầu tuyển dụng:

- Giảng viên: 16 vị trí;

- Trợ giảng: 01 vị trí;

- Giáo viên Tiểu học: 10 vị trí;

- Giáo viên THPT: 02 vị trí;

- Chuyên viên: 01 vị trí.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 14 tháng 6 năm 2022 đến hết ngày 13 tháng 7 năm 2022.

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Sài Gòn; phòng HB.204, địa chỉ số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5.

(Xem chi tiết Thông báo tại đây)

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204