Thông báo đăng kí dự thi nâng ngạch công chức/thăng hạng CDNN viên chức năm 2023

Cập nhật ngày: 30-11-2022 | Lượt xem: 1343

Thực hiện công văn số 5558/SNV-CCVC ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Sở Nội vụ về báo cáo số lượng, cơ cấu và đề xuất chỉ tiêu nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023,
Nhà trường thông báo đến các đơn vị như sau:
1. Triển khai cho viên chức của đơn vị đủ điều kiện đăng kí dự thi nâng ngạch từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên; từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính; từ CDNN nghề nghiệp hạng III lên CDNN hạng II theo các mẫu đính kèm.
Lưu ý:
- Viên chức đăng kí dự thi nâng ngạch hoặc thăng hạng CDNN cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch hoặc CDNN hạng dự thi theo các Thông tư hiện hành.
- Số lượng viên chức hiện có và chỉ tiêu đăng kí dự thi không vượt quá nhu cầu cần có theo vị trí việc làm ở từng ngạch, CDNN của đơn vị.
2. Các đơn vị gửi danh sách đăng kí về phòng Tổ chức Cán bộ và gửi email đến địa chỉ p_tccb@sgu.edu.vn đến hết ngày 20/12/2022 (chuyên viên Hoàng Thị Lan Hương).

- Thông báo số 2760/TB-ĐHSG ngày 29/11/2022

- Mẫu đăng kí

- Các thông tư về tiêu chuẩn chức danh

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204