Thông báo kê khai bổ sung lý lịch viên chức và lý lịch khoa học năm 2022

Cập nhật ngày: 30-11-2022 | Lượt xem: 901

Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức;
Căn cứ công văn số 5097/SNV-CCVC ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Sở Nội vụ TP.HCM về cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có liên quan trên phần mềm Quản lý hồ sơ điện tử theo quy định của Luật cư trú năm 2020,
Nhà trường thông báo đến các đơn vị về việc kê khai bổ sung lý lịch viên chức và lý lịch khoa học năm 2022 như sau:
1. Về đối tượng và mẫu in

Lý lịch viên chức Lý lịch khoa học
Đối tượng Tất cả viên chức, người lao động được tuyển dụng (không bao gồm hợp đồng khoán) Giảng viên, Trợ giảng tại các Khoa và Phòng, Ban, Trung tâm, Viện
Mẫu in

- In mẫu HS03/VC-BNV (Bổ sung lý lịch viên chức)

- In trên 2 mặt giấy, kí tên

(không in)
Thời điểm Các thông tin được cập nhật tính đến thời điểm tháng 12/2022.


2. Về nội dung cập nhật
- Số căn cước công dân mới, ngày cấp;
- Địa chỉ hộ khẩu và địa chỉ nơi ở hiện nay, nhập đầy đủ số nhà, tên đường (nếu có), tổ/khu phố/ấp, phường/xã, quận/huyện/thành phố, tỉnh/thành phố (các thông tin cách nhau bằng dấu chấm phẩy ;);
- Số điện thoại (01 số sử dụng chính), địa chỉ email;
- Trình độ đào tạo, chuyên ngành đào tạo (nhập chính xác theo các văn bằng, chứng chỉ hoặc bảng điểm được cấp);
- Các thông tin khác thay đổi trong năm 2022.
3. Viên chức, người lao động nộp bản sao y các văn bằng, chứng chỉ, hộ khẩu thường trú, căn cước công dân, giấy đăng kí kết hôn, khai sinh của con ... (chỉ nộp những hồ sơ phát sinh mới trong năm 2022) kèm theo phiếu bổ sung lý lịch (mẫu HS03/VC-BNV).
- Đơn vị thu hồ sơ của viên chức, người lao động, kiểm tra và gửi về Phòng Tổ chức Cán bộ đến hết ngày 15/12/2022.

 

- Thông báo số 2702/TB-ĐHSG ngày 25/11/2022

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204