Hồ sơ chuyển Đảng viên dự bị thành Đảng viên chính thức

Cập nhật ngày: 14-03-2023 | Lượt xem: 1613

1- Giấy chứng nhận học lớp đối Đảng viên mới.

2- Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị.

3- Bản nhận xét đảng viên dự bị (của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ đảng viên dự bị).

4- Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi làm việc đối với đảng viên dự bi (Đoàn thể nào ra Nghị quyết giới thiệu vào Đảng thì Đoàn thể đó làm bản nhận xét).

5- Ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị.

6- Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị.

7- Trích Biên bản họp chi bộ (tổng hợp ý kiến ưu, khuyết điểm của đảng viên dự bị) do tập thể chi bộ đóng góp.

8- Nghị quyết đề nghị công nhận Đảng viên chính thức.

9- Nộp 01 tấm ảnh 2 x 3 để làm thẻ đảng viên (ảnh chụp không đeo kính, trong vòng 6 tháng). 

=> Biểu mẫu: Tải về tại đây!

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204