Biểu mẫu đi nước ngoài

Cập nhật ngày: 17-07-2023 | Lượt xem: 1128

=> Biểu mẫu xin đi nước ngoài (update 9/2023)Tải về tại đây!

(Viên chức đi ngước ngoài về việc công liên hệ trực tiếp P.TCCB để được hướng dẫn chi tiết thành phần hồ sơ theo quy định của UBND Thành phố)

=> Mẫu cam kết đảm bảo giờ dạy Tải về tại đây! 

(Viên chức đi ngước ngoài trong thời gian có lịch dạy phải cam kết đảm bảo giờ dạy theo thời khóa biểu đã được Nhà trường phân công)

=> Báo cáo không đi nước ngoài (hủy chuyến đi) Tải về tại đây!

 

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204