Giấy xác nhận công nợ

Cập nhật ngày: 25-05-2017 | Lượt xem: 2992

Viên chức khi nộp đơn xin nghỉ việc hoặc trước ngày nghỉ hưu, nghỉ hết tuổi lao động cần thực hiện thanh toán các khoản kinh phí còn nợ và hoàn trả lại trang thiết bị (nếu có) cho Nhà trường. Sau đó chuyển Giấy xác nhận công nợ về Phòng Tổ chức Cán bộ để hoàn tất hồ sơ.

 => Biểu mẫu: Tải về tại đây!

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204