Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 (đợt 2) tại Trường Đại học Sài Gòn

Cập nhật ngày: 13-07-2022 | Lượt xem: 88

Trường Đại học Sài Gòn Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 (đợt 2) tại Trường Đại học Sài Gòn.

1. Vị trí, số lượng

- Ngành Hóa học: 01

2. Thời hạn, địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ

- Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến trước ngày 18/7/2022. 

- Địa điểm: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Trường Đại học Sài Gòn (HB203, 204, địa chỉ: 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh; số điện thoại: 02838352314; email: p_tccb@sgu.edu.vn).

(Xem Thông báo chi tiết tại đây, tải Mẫu số 15 tại đây).

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204