Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý

Cập nhật ngày: 19-09-2016 | Lượt xem: 2481

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2149/QĐ-ĐHSG-TCCB ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lí các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sài Gòn.

Điều 2. Nguyên tắc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm hoặc từ chức

1. Đảng ủy, Chi ủy trực tiếp lãnh đạo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm hoặc từ chức đối với viên chức theo đúng quy định, thủ tục.

2. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

3. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị.

4. Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ viên chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Điều 3. Tuổi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

            1. Tuổi bổ nhiệm viên chức quản lí lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ tính đến tháng thực hiện quy trình bổ nhiệm.

            2. Viên chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác, nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo thì điều kiện về tuổi phải ít nhất còn đủ thời gian công tác một nhiệm kì.

            3. Viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lí được bổ nhiệm lại chức vụ đó hoặc được giao chức vụ mới tương đương thì không tính tuổi bổ nhiệm như lần đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 4. Thời gian giữ chức vụ

            1. Nhiệm kì của viên chức quản lí các đơn vị theo nhiệm kì Hiệu trưởng và được ghi trong quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

            2. Thời gian viên chức được giao quyền cấp trưởng hoặc phụ trách đơn vị không tính vào thời hạn bổ nhiệm.

            3. Đối với viên chức quản lí được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới hoặc sang một đơn vị mới tương đương với chức vụ cũ (cùng hệ số phụ cấp chức vụ); thời hạn giữ chức vụ tính từ ngày được bổ nhiệm chức vụ mới. Trường hợp thay đổi chức vụ do thay đổi tên gọi tổ chức, thời hạn giữ chức vụ tính từ ngày được bổ nhiệm chức vụ cũ.

            4. Đối với viên chức quản lí còn từ 02 năm đến 05 năm công tác trước khi đến tuổi thôi làm công tác quản lí theo quy định, nếu được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm hết tuổi làm công tác quản lí.

            5. Đối với viên chức quản lí còn dưới 02 năm công tác trước khi đến tuổi thôi làm công tác quản lí theo quy định, Hiệu trưởng xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đến thời điểm đủ tuổi thôi làm công tác quản lí.

            6. Đối với Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường trung học Thực hành Sài Gòn nếu đang trong nhiệm kì thứ hai thì chỉ bổ nhiệm cho đủ hai nhiệm kì.

Điều 5. Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức

            Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức đối với viên chức quản lí các đơn vị trực thuộc do Hiệu trưởng quyết định và được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Đánh giá viên chức

            1. Khi xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải thực hiện việc đánh giá viên chức.

2. Việc đánh giá viên chức thực hiện theo quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước.

            3. Trong trường hợp cần thiết, căn cứ ý kiến của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Hiệu trưởng quyết định việc tổ chức lấy ý kiến thăm dò tín nhiệm đối với viên chức quản lí đơn vị giữa nhiệm kì hoặc đột xuất.

Điều 7. Điều kiện, tiêu chuẩn của viên chức được đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ quản lí

            Viên chức được đề nghị giữ chức vụ quản lí quy định tại Điều 1 phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn của chức vụ theo quy định chung của Đảng và Nhà nước, các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Trường đại học.

Điều 8. Hình thức lấy phiếu tín nhiệm

            1. Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành bằng hình thức phiếu kín.

            2. Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chỉ được tiến hành khi có tối thiểu 2/3 tổng số viên chức thuộc thành phần triệu tập dự họp có mặt.

            3. Nội dung, kết quả hội nghị phải được lập thành biên bản.

            4. Khi thực hiện lấy phiếu tín nhiệm phải thành lập Ban kiểm phiếu do người chủ trì đề xuất và thông qua hội nghị.

            5. Tỉ lệ phiếu tín nhiệm được tính trên tổng số viên chức tham gia bỏ phiếu.

Điều 9. Xác định nhu cầu, chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lí

            1. Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, lãnh đạo đơn vị tổ chức họp liên tịch lãnh đạo đơn vị và Chi uỷ để thống nhất nhu cầu, chủ trương; thực hiện tờ trình xác định nhu cầu, đề nghị phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lí gửi về Phòng Tổ chức Cán bộ (mẫu 1a).

            Đối với việc bổ nhiệm Phó Trưởng đơn vị: Ngoài việc thống nhất về nhu cầu, chủ trương; hội nghị liên tịch cần thống nhất thêm số lượng và dự kiến phân công công tác đối với các vị trí Phó Trưởng đơn vị.

            2. Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ báo cáo Hiệu trưởng về chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lí của đơn vị.

            3. Hiệu trưởng xin ý kiến Đảng uỷ và Ban Giám hiệu phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lí của đơn vị.

Chương II

BỔ NHIỆM

Điều 10. Quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ

            1. Trên cơ sở chủ trương đã được phê duyệt, lãnh đạo đơn vị đề xuất phương án nhân sự căn cứ vào nguồn viên chức trong quy hoạch hoặc ý kiến giới thiệu của công chức, viên chức trong Nhà trường, đơn vị. Đối với việc bổ nhiệm Phó Trưởng đơn vị, Trưởng đơn vị thực hiện đề xuất phương án nhân sự để thảo luận tại hội nghị liên tịch.

            2. Lãnh đạo đơn vị tổ chức họp liên tịch lãnh đạo đơn vị và Chi uỷ để thảo luận, lựa chọn giới thiệu nhân sự trên cơ sở nhận xét đánh giá tín nhiệm của công chức, viên chức trong Nhà trường, đơn vị. Khi bổ nhiệm một chức vụ có thể giới thiệu từ 01 đến 03 người để lựa chọn.

            3. Lãnh đạo đơn vị báo cáo bằng văn bản về phương án nhân sự của đơn vị kèm biên bản họp liên tịch gửi Phòng Tổ chức Cán bộ (mẫu 1b). Hiệu trưởng và Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ phê duyệt hoặc bổ sung danh sách nhân sự gửi lại cho đơn vị.

            4. Lãnh đạo đơn vị tổ chức hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm với thành phần là toàn thể viên chức của đơn vị. Lãnh đạo đơn vị chủ trì hội nghị thảo luận những vấn đề có liên quan như yêu cầu, tiêu chuẩn viên chức quản lí; thông báo danh sách viên chức được giới thiệu; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; dự kiến phân công công tác; viên chức được giới thiệu trình bày ý kiến thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm và trả lời những vấn đề có liên quan và tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến tín nhiệm đối với viên chức được giới thiệu.

            Đối với viên chức được giới thiệu là đảng viên, Bí thư Chi bộ tổ chức họp Chi bộ lấy ý kiến tín nhiệm với thành phần họp là toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ, thành phần bỏ phiếu là đảng viên chính thức.

Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm và cuộc họp của Chi bộ phải có sự tham dự của đại diện Phòng Tổ chức Cán bộ.

            5. Lãnh đạo đơn vị tổ chức hội nghị liên tịch lãnh đạo đơn vị và Chi uỷ để lấy ý kiến tín nhiệm đối với viên chức đã được hội nghị tại đơn vị và Chi bộ thông qua.

            6. Lãnh đạo đơn vị thực hiện tờ trình đề nghị bổ nhiệm viên chức quản lí kèm toàn bộ hồ sơ gửi về Phòng Tổ chức Cán bộ để trình Đảng uỷ, Ban Giám hiệu xem xét.

Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm gửi về Phòng Tổ chức Cán bộ bao gồm:

6.1. Tờ trình đề nghị bổ nhiệm của Lãnh đạo đơn vị và Chi uỷ (mẫu 1c).

6.2. Biên bản hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm kèm phong bì được niêm phong chứa phiếu tín nhiệm (mẫu 2a, 2b, 2c).

6.3. Biên bản họp chi bộ lấy ý kiến tín nhiệm kèm phong bì được niêm phong chứa phiếu tín nhiệm (đối với viên chức được giới thiệu là đảng viên) (mẫu 3a, 3b, 3c).

6.4. Biên bản hội nghị liên tịch lấy ý kiến tín nhiệm kèm phong bì được niêm phong chứa phiếu tín nhiệm (mẫu 4a, 4b, 4c).

6.5. Hồ sơ viên chức bao gồm Sơ yếu lý lịch viên chức (mẫu 5a); Bản kê khai tài sản, thu nhập (mẫu 5b); Phiếu đánh giá và phân loại viên chức (mẫu 5c); Bản kiểm điểm đảng viên (mẫu 5d).

            7. Đảng uỷ Trường xem xét và có ý kiến bằng văn bản về nhân sự được đề nghị  bổ nhiệm.

            8. Ban Giám hiệu thảo luận và biểu quyết về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm trên cơ sở ý kiến của Đảng uỷ và đơn vị giới thiệu. Người được đề nghị bổ nhiệm phải được đa số các thành viên trong Ban Giám hiệu tán thành bằng phiếu kín.

            9. Phòng Tổ chức Cán bộ soạn thảo Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lí trình Hiệu trưởng kí và lưu trữ toàn bộ hồ sơ có liên quan.

Điều 11. Quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ đơn vị khác

            1. Trên cơ sở chủ trương đã được phê duyệt, lãnh đạo đơn vị đề xuất nhân sự bằng văn bản hoặc Ban Giám hiệu Trường, Phòng Tổ chức Cán bộ giới thiệu.

            2. Đại diện Ban Giám hiệu Trường, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ gặp viên chức được đề nghị bổ nhiệm trao đổi về yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

            3. Đại diện Ban Giám hiệu Trường, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ làm việc với Bí thư Chi bộ và Lãnh đạo đơn vị nơi viên chức đang công tác để trao đổi ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm, tìm hiểu và xác minh lý lịch của viên chức.

            4. Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ lấy ý kiến của Chi uỷ đơn vị nơi viên chức được giới thiệu bổ nhiệm.

            5. Lãnh đạo đơn vị tổ chức hội nghị liên tịch lãnh đạo đơn vị và Chi uỷ để thảo luận, nhận xét, đánh giá viên chức được giới thiệu và biểu quyết thông qua.

            6. Lãnh đạo đơn vị thực hiện tờ trình đề nghị bổ nhiệm viên chức quản lí kèm toàn bộ hồ sơ gửi về Phòng Tổ chức Cán bộ để trình Đảng uỷ, Ban Giám hiệu xem xét.

Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm gửi về Phòng Tổ chức Cán bộ bao gồm:

6.1. Tờ trình đề nghị bổ nhiệm của Lãnh đạo đơn vị và Chi uỷ (mẫu 1c).

6.2. Biên bản hội nghị liên tịch.

6.3. Hồ sơ viên chức bao gồm Sơ yếu lý lịch viên chức (mẫu 5a); Bản kê khai tài sản, thu nhập (mẫu 5b); Phiếu đánh giá và phân loại viên chức (mẫu 5c); Bản kiểm điểm đảng viên (mẫu 5d).

            7. Đảng uỷ hoặc Đảng uỷ Trường xem xét và có ý kiến bằng văn bản về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm.

            8. Ban Giám hiệu thảo luận và biểu quyết về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm trên cơ sở ý kiến của Đảng uỷ và đơn vị giới thiệu. Người được đề nghị bổ nhiệm phải được đa số các thành viên trong Ban Giám hiệu tán thành bằng phiếu kín.

            9. Phòng Tổ chức Cán bộ soạn thảo Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lí trình Hiệu trưởng kí và lưu trữ toàn bộ hồ sơ có liên quan.

Chương III

BỔ NHIỆM LẠI

Điều 12. Viên chức quản lí khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm phải được xem xét để bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

Điều 13. Điều kiện bổ nhiệm lại

            1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ.

            2. Đạt tiêu chuẩn viên chức quản lí quy định tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

            3. Nhà trường, đơn vị có nhu cầu.

            4. Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ chức trách được giao.

            5. Bảo đảm các điều kiện khác theo quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ.

Điều 14. Quy trình bổ nhiệm lại

            1. Trên cơ sở chủ trương đã được phê duyệt, Chi uỷ, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo viên chức thuộc diện bổ nhiệm lại làm báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ.

            2. Lãnh đạo đơn vị tổ chức hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm với thành phần là toàn thể viên chức của đơn vị. Nội dung, trình tự các bước được tiến hành như quy trình bổ nhiệm viên chức quản lí quy định tại Khoản 4 Điều 10 Quy chế này.

            Đối với viên chức là đảng viên, Bí thư Chi bộ tổ chức họp Chi bộ lấy ý kiến tín nhiệm với thành phần là toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ, thành phần bỏ phiếu là đảng viên chính thức.

Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm và cuộc họp của Chi bộ phải có sự tham dự của đại diện Phòng Tổ chức Cán bộ.

            3. Lãnh đạo đơn vị tổ chức hội nghị liên tịch lãnh đạo đơn vị và Chi uỷ để lấy ý kiến tín nhiệm đối với viên chức đã được hội nghị tại đơn vị và Chi bộ thông qua.

            4. Lãnh đạo đơn vị thực hiện tờ trình đánh giá và đề xuất ý kiến bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại đối với viên chức kèm toàn bộ hồ sơ có liên quan về Phòng Tổ chức Cán bộ để trình Đảng uỷ, Ban Giám hiệu xem xét, phê duyệt.

Đối với bổ nhiệm lại Trưởng đơn vị, Hiệu trưởng thực hiện đề xuất với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu xem xét.

Hồ sơ đề nghị đơn vị gửi về Phòng Tổ chức Cán bộ bao gồm:

4.1. Tờ trình của lãnh đạo đơn vị và Chi uỷ (mẫu 1c).

4.2. Biên bản hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm kèm phong bì được niêm phong chứa phiếu tín nhiệm (mẫu 2a, 2b, 2c).

4.3. Biên bản họp chi bộ lấy ý kiến tín nhiệm kèm phong bì được niêm phong chứa phiếu tín nhiệm (đối với viên chức được giới thiệu là đảng viên) (mẫu 3a, 3b, 3c).

4.4. Biên bản hội nghị liên tịch lấy ý kiến tín nhiệm kèm phong bì được niêm phong chứa phiếu tín nhiệm (mẫu 4a, 4b, 4c).

4.5. Hồ sơ viên chức bao gồm Sơ yếu lý lịch viên chức (mẫu 5a); Bản kê khai tài sản, thu nhập (mẫu 5b); Phiếu đánh giá và phân loại viên chức (mẫu 5c); Bản kiểm điểm đảng viên (mẫu 5d).

            5. Đảng uỷ Trường xem xét và có ý kiến bằng văn bản về nhân sự được đề nghị  bổ nhiệm lại.

            6. Ban Giám hiệu thảo luận và biểu quyết về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm lại trên cơ sở ý kiến của Đảng uỷ và đơn vị giới thiệu. Người được đề nghị bổ nhiệm lại phải được đa số các thành viên trong Ban Giám hiệu tán thành bằng phiếu kín.

            7. Phòng Tổ chức Cán bộ soạn thảo Quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lí trình Hiệu trưởng kí và lưu trữ toàn bộ hồ sơ có liên quan.

Chương IV

TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM

Điều 15. Viên chức được bố trí sang công tác khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới thì đương nhiên thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm.

 

Điều 16. Từ chức

            1. Trong thời gian giữ chức vụ, nếu viên chức quản lí thấy không đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ hoặc có nguyện vọng xin từ chức vì lí do khác thì làm đơn xin từ chức, trong đó trình bày rõ lí do, nguyện vọng gửi Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lí xem xét.

            2. Trong thời hạn 01 tháng kể từ khi nhận được đơn từ chức, Hiệu trưởng sẽ xem xét để quyết định.

            3. Khi đơn từ chức chưa được cấp có thẩm quyền chuẩn y thì viên chức quản lí vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.

            4. Viên chức quản lí sau khi từ chức được bố trí công tác khác phù hợp với năng lực và nhu cầu công tác của đơn vị.

Điều 17. Miễn nhiệm

Viên chức quản lí do nhu cầu công tác hoặc trong các trường hợp như: sức khoẻ không đảm bảo, hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước nhưng chưa đến mức bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức thì Hiệu trưởng có thể xem xét miễn nhiệm và bố trí công tác khác không chờ hết thời hạn bổ nhiệm.

Điều 18. Viên chức từ chức, miễn nhiệm có trách nhiệm bàn giao công tác cho người kế nhiệm (nếu có) hoặc bàn giao công tác tạm thời cho người được Ban Giám hiệu chỉ định. Thời gian hoàn thành bàn giao trong vòng 01 tháng kể từ ngày kí quyết định.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí và được áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sài Gòn.

            Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, phát sinh cần điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế; các đơn vị báo cáo bằng văn bản gửi về Phòng Tổ chức Cán bộ để trình Ban Giám hiệu xem xét, quyết định.

Tải các biểu mẫu đính kèm tại đây

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204