Thủ tục chấm dứt hợp đồng làm việc (nghỉ việc)

Cập nhật ngày: 15-08-2017 | Lượt xem: 1763

1. Đối tượng: viên chức đang công tác tại trường

2. Hồ sơ và quy trình thực hiện:

- Viên chức gửi đơn về Phòng Tổ chức Cán bộ trước 30 ngày tính đến thời điểm xin nghỉ việc.

- Hồ sơ viên chức thực hiện gồm Đơn xin chấm dứt hợp đồng làm việc (theo mẫu)  và kèm theo Giấy xác nhận công nợ (theo mẫu)

3. Thời gian giải quyết:

- Quyết định kết thúc hợp đồng: 10 ngày làm việc

- Sổ bảo hiểm xã hội: 30 ngày làm việc

4. Kết quả: Quyết định kết thúc hợp đồng (01 bản đơn vị lưu, 01 bản cá nhân giữ), Sổ BHXH

 

 

 

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204