Thủ tục nghỉ việc không hưởng lương

Cập nhật ngày: 15-08-2017 | Lượt xem: 2200

1. Hồ sơ và quy trình thực hiện:

  • Đơn xin nghỉ việc không hưởng lương (theo mẫu)
  • Viên chức, người lao động thực hiện mẫu đơn có ý kiến của Trưởng đơn vị, gửi về phòng Tổ chức Cán bộ nộp về phòng TCCB trước 15 ngày
  • Thời điểm tính nghỉ là ngày 01 đầu tháng

2. Thời gian giải quyết:

  • 07 ngày làm việc

3. Kết quả:  Quyết định (02 bản)

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204