Thủ tục về ký kết hợp đồng

Cập nhật ngày: 15-08-2017 | Lượt xem: 2707

Tiêu chí

Nội dung

Đối tượng

- Viên chức được tuyển dụng, tiếp nhận và chuyển công tác về Trường, đang ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

- Người lao động đang ký các hình thức hợp đồng có thời hạn khác.

Hồ sơ

1. Đơn đề nghị tiếp tục ký hợp đồng (mẫu 01/HĐ).

2. Bản sao giấy tờ liên quan đến trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Văn bằng chuyên môn, bảng điểm, lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ … (bổ sung các giấy tờ phát sinh trong thời gian công tác tại Trường, nếu có).

Lưu ý:

- Trường hợp đơn vị không đồng ý tiếp tục ký hợp đồng với người lao động phải nêu rõ lý do trong đơn đề nghị của người lao động.

- Hết thời hạn theo thông báo của phòng Tổ chức Cán bộ nhưng đơn vị không phản hồi thông tin về việc ký hợp đồng với người lao động, phòng Tổ chức Cán bộ sẽ thực hiện các thủ tục kết thúc hợp đồng theo quy định.

- Đối với hình thức hợp đồng lao động xác định thời hạn, sẽ không ký với người lao động quá 02 lần liên tục.

Thời gian giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204