Thủ tục thực hiện tập sự và hoàn thành tập sự

Cập nhật ngày: 15-08-2017 | Lượt xem: 34398

A. Thủ tục thực hiện tập sự

Tiêu chí

Nội dung

Đối tượng

Viên chức được tuyển dụng, tiếp nhận và thuộc diện phải thực hiện chế độ tập sự.

Hồ sơ

Trưởng đơn vị chịu trách nhiệm phân công và đề nghị với Ban Giám hiệu, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ người hướng dẫn tập sự cho viên chức (Mẫu 01/HD-TS).

Lưu ý:

- Viên chức được phân công hướng dẫn tập sự phải đang giữ chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ để hướng dẫn người tập sự; có trách nhiệm theo dõi, đánh giá kết quả tập sự.

- Đối với viên chức tập sự, trong thời gian tập sự phải tham gia các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm: Giảng viên/Giáo viên THPT/Giáo viên THCS/Giáo viên Tiểu học/Chuyên viên/Kế toán viên… hạng I/II/III, có chứng chỉ bồi dưỡng trước khi hết thời gian tập sự.

- Bên cạnh các nội dung quy định về chế độ tập sự, đối với Giảng viên/Trợ giảng/Giáo viên phải thực hiện các nhiệm vụ:

+ Đối với Giảng viên/Trợ giảng tập sự phải thực hiện nhiệm vụ trợ giảng theo quy định của Trường.

+ Đối với Giáo viên tập sự: phải thực hiện 03 tiết giảng dự giờ của người hướng dẫn tập sự (có thực hiện giáo án lên lớp và phiếu dự giờ).

Thời gian giải quyết

Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày viên chức đến nhận việc

 
B. Thủ tục công nhận hoàn thành tập sự
 

Tiêu chí

Nội dung

Đối tượng

Viên chức đang thực hiện chế độ tập sự.

Hồ sơ

1. Biên bản họp đánh giá kết quả tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức (Mẫu 02/BB-TS).

2. Báo cáo kết quả tập sự của cá nhân (Mẫu 03a/BC-TS-HC hoặc Mẫu 03b/BC-TS-CM).

3. Bản nhận xét kết quả tập sự của người hướng dẫn tập sự (Mẫu 04/NX-TS).

* Đối với viên chức được phân công công tác giảng dạy, trợ giảng cần bổ sung thêm:

- Vị trí Giảng viên/Trợ giảng:

+ Bảng phân công công tác giảng dạy cho viên chức thực hiện trợ giảng trong năm học.

+ Biên bản thao giảng của trợ giảng tại đơn vị (Mẫu 05/ĐGGT, 02 tiết/học phần/học kỳ, 01 tiết/biên bản).

+ Giấy xác nhận các tiết dự giờ của viên chức thực hiện trợ giảng (Mẫu 06/DSDG, 01 bản/học phần/học kỳ).

- Vị trí Giáo viên:

+ 03 giáo án (bài giảng) của 03 tiết dạy.

+ 03 phiếu dự giảng của người hướng dẫn tập sự (Mẫu 07/PDG-TS).

Thời gian giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204