Thủ tục xin đi làm việc ở nước ngoài trên 06 tháng

Cập nhật ngày: 15-08-2017 | Lượt xem: 1622

Hồ Sơ gồm có:

Công văn đề nghị của trưởng đơn vị.
Đơn xin đi học, đi công tác.
Sơ yếu lý lịch (mẫu 2a-BNV/2007) có dán ảnh 4x6 và xác nhận của phòng Tổ chức Cán bộ.
Thư mời, giấy triệu tập và các giấy tờ có liên quan được dịch ra Tiếng Việt (có công chứng).
Phiếu xác minh của Công an Thành phố Hồ Chí Minh (do Phòng Tổ chức Cán bộ thực hiện).

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ hợp lệ

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204