Các mẫu chấm công, làm thêm giờ, lịch trực

Cập nhật ngày: 15-08-2017 | Lượt xem: 2970

Theo thông báo số 2185/TB-ĐHSG-TCCB ngày 23/9/2016.

  => Biểu mẫu: Mẫu chấm công, làm thêm giờ, lịch trực

Ghi chú: Các đơn vị gửi chấm công, ngoài giờ của tháng trước về phòng Tổ chức cán bộ đến hết ngày 05 của tháng liền sau.

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204