Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 về chính sách tinh giản biên chế

Cập nhật ngày: 25-10-2015 | Lượt xem: 1357

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của liên Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

 Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Kế hoạch số 3874/KH-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Hướng dẫn số 2292/HD-SNV ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế,

Trường Đại học Sài Gòn xây dựng kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, viên chức theo vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao.

            - Góp phần có hiệu quả công tác cải cách hành chính; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả của cơ quan, đơn vị, chất lượng của đội ngũ cán bộ, viên chức.

            - Thực hiện theo đúng nguyên tắc và trình tự thực hiện tinh giản biên chế được quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

            - Đến năm 2021, tỉ lệ tinh giản biên chế tối thiểu là 10% số biên chế được giao (tổng số biên chế được tính trong năm 2015).

II. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

1. Phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế.

2. Phải được tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật.

4. Phải bảo đảm chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật.

5. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan tổ chức, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền.

III. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO

Hiệu trưởng thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và bộ phận giúp việc có liên quan trong việc xây dựng, thực hiện đề án tinh giản biên chế của Trường Đại học Sài Gòn.

IV. NỘI DUNG

1. Xây dựng kế hoạch

       - Phòng Tổ chức Cán bộ nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, tham mưu với Ban Giám hiệu trường trong việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

            - Thời gian thực hiện: Trước ngày 04 tháng 9 năm 2015.

2. Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan

       - Phòng Tổ chức Cán bộ phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 108/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến tất cả các đơn vị trực thuộc.

       - Thành phần tham dự: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư các chi bộ, trưởng phó các đơn vị trực thuộc.

       - Thời gian thực hiện Hội nghị sẽ được thông báo sau.

3. Đơn vị lập báo cáo thực trạng và danh sách đề nghị

       - Lãnh đạo đơn vị tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho toàn bộ cán bộ, viên chức của đơn vị. Trong đó, cần phổ biến kỹ các nội dung sau:

+ Các trường hợp tinh giản biên chế được quy định tại Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Điều 2 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC.

+ Các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế được quy định tại Điều 7 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

+ Các chính sách tinh giản biên chế được quy định tại các Điều 8, 9, 10, 11 và 12 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC.

       - Lãnh đạo đơn vị thực hiện báo cáo thực trạng và danh sách cán bộ, viên chức của đơn vị đề nghị thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định.

       - Các báo cáo và danh sách được thực hiện định kì mỗi năm 02 đợt:

+ Đợt 1 gửi trước ngày 01 tháng 9 của năm trước liền kề.

+ Đợt 2 gửi trước ngày 01 tháng 3 của năm đó.

            - Riêng năm 2015, các đơn vị gửi danh sách cán bộ, viên chức đề nghị thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2015 trước ngày 20 tháng 9 năm 2015.

            - Sau thời gian trên, nếu đơn vị nào không gửi danh sách xem như không thực hiện tinh giản biên chế đợt đó.

- Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu nhà trường về việc lập và gửi danh sách cán bộ, viên chức của đơn vị đề nghị thực hiện tinh giản biên chế.

4. Xây dựng Đề án tinh giản biên chế, gửi Sở Nội vụ thẩm định và trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt

       - Bộ phận giúp việc tập hợp báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ, viên chức và danh sách cán bộ, viên chức đề nghị hưởng chính sách tinh giản biên chế; tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chỉ đạo trong việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế.

       - Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án theo quy định để gửi Sở Nội vụ thẩm định và trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt bao gồm:

+ Tờ trình của Trường Đại học Sài Gòn gửi Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị phê duyệt Đề án tinh giản biên chế (thông qua Sở Nội vụ);

+ Đề án tinh giản biên chế;

+ Ý kiến bằng văn bản của Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn Trường về nội dung Đề án tinh giản biên chế.

            - Thời gian thực hiện trước ngày 01 tháng 10 năm 2015.

5. Lập danh sách cán bộ, viên chức đề nghị thực hiện chính sách tinh giản biên chế

       - Trên cơ sở Đề án tinh giản biên chế đã được Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội vụ thẩm định phê duyệt; Phòng Tổ chức Cán bộ phối hợp với Phòng Kế hoạch -    Tài chính tham mưu với Ban Giám hiệu thực hiện danh sách và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế theo định kì hằng năm 02 đợt:

+ Đợt 1 gửi trước ngày 01 tháng 10 của năm trước liền kề.

+ Đợt 2 gửi trước ngày 01 tháng 4 của năm đó.

            - Hồ sơ đề nghị thực hiện tinh giản biên chế hằng năm được thực hiện 02 bộ gửi Sở Nội vụ và Sở Tài chính thẩm định bao gồm:

+ Danh sách theo các mẫu 1a, 1b, 1c, 1d và 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC;

+ Hồ sơ của cán bộ, viên chức đề nghị tinh giản biên chế.

6. Báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế

            - Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế và tổng hợp kết quả giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi và thôi việc theo quy định của pháp luật theo mẫu số 3, 4 và 5 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC gửi Sở Nội vụ và Sở Tài chính.

            - Thời gian thực hiện trước ngày 30 tháng 11 hằng năm.

7. Quản lý và sử dụng số biên chế đã thực hiện tinh giản

            Căn cứ Điều 5 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, các đơn vị được sử dụng 50% số biên chế đã được tinh giản và giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật; số còn lại được cắt giảm và đưa vào biên chế dự phòng do cơ quan có thẩm quyền quản lý để sử dụng cho việc thành lập tổ chức mới hoặc triển khai các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

V. HỒ SƠ CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Hồ sơ của cán bộ, viên chức đề nghị tinh giản biên chế được lập thành 02 bộ gửi Sở Nội vụ và Sở Tài chính, bao gồm:

1. Quyết định tuyển dụng cán bộ, viên chức;

2. Sổ bảo hiểm xã hội hoặc các văn bản liên quan đến việc xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội (bản sao);

3. Các Quyết định xếp lương, nâng lương theo chức danh, phụ cấp chức vụ (nếu có), phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), phụ cấp thâm niên nhà giáo (nếu có) được hưởng trong 60 tháng kể từ ngày đề nghị tinh giản biên chế (bản sao);

4. Bảng kê cụ thể diễn biến lương, phụ cấp lương (nếu có), mức chênh lệch bảo lưu (nếu có) và thời gian hưởng lương của từng đối tượng tinh giản biên chế trong 60 tháng kể từ ngày đề nghị tinh giản biên chế để tính lương bình quân;

5. Hồ sơ có liên quan đủ điều kiện tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Điều 2 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổ chức Cán bộ

       - Là thành viên thường trực Ban chỉ đạo, có trách nhiệm giúp việc cho Ban chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ do Ban chỉ đạo phân công.

       - Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

       - Tham gia xây dựng và thẩm định Đề án tinh giản biên chế.

       - Tham mưu cho Ban Giám hiệu quản lí và sử dụng số biên chế đã thực hiện tinh giản tại Điều 5 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

       - Kiểm tra, rà soát việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế và quản lí, sử dụng số biên chế đã thực hiện tinh giản của các đơn vị trực thuộc.

       - Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện báo cáo kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế định kì hằng năm theo quy định.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính

       - Triển khai, hướng dẫn, thẩm tra, tổng hợp kinh phí, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí dự toán ngân sách nhà nước và hướng dẫn sử dụng nguồn thu thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

       - Kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo đúng các quy định hiện hành.

       - Tổ chức phối hợp thực hiện việc chi trả các chế độ chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế của đơn vị sau khi nhận được kinh phí tinh giản biên chế từ Sở Tài chính; thực hiện quyết toán kinh phí với Sở Tài chính theo quy định.

       - Phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ thực hiện báo cáo kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế định kì hằng năm theo quy định.

3. Lãnh đạo các đơn vị

       - Chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn đến cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lí.

       - Phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ trong những công tác có liên quan.

- Thực hiện báo cáo thực trạng và danh sách cán bộ, viên chức đề nghị thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo đúng thời hạn quy định định kì hằng năm 02 đợt.

+ Đợt 1 gửi trước ngày 01 tháng 9 của năm trước liền kề.

+ Đợt 2 gửi trước ngày 01 tháng 3 của năm đó.

            - Thực hiện chi trả các chế độ chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế theo quy định.

            - Thực hiện công tác quản lý và sử dụng số biên chế đã thực hiện tinh giản, các đơn vị được sử dụng 50% số biên chế đã được tinh giản và giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

            - Chịu trách nhiệm với nhà trường về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với đơn vị mình quản lí.

             Trên đây là kế hoạch triển khai thực Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Trong quá trình thực hiện, Ban Giám hiệu sẽ có những chỉ đạo cụ thể để việc triển khai thực hiện đạt được hiệu quả./.

Tải file kế hoạch 

Tải file biểu mẫu đính kèm 

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204