Thông báo về thành lập bộ môn, cử trưởng phó bộ môn trực thuộc khoa, trường THTH Sài Gòn và các trợ lý khoa

Cập nhật ngày: 23-12-2015 | Lượt xem: 980

Nhằm giúp Ban Giám hiệu nhà trường sớm phê duyệt cơ cấu tổ chức của các Khoa, trường THTH Sài Gòn cũng như để đảm bảo quyền lợi về phụ cấp trách nhiệm cho các trưởng bộ môn, phó trưởng bộ môn thuộc Khoa, trường THTH Sài Gòn trong năm học 2015-2016, phòng Tổ chức Cán bộ đề nghị lãnh đạo các đơn vị thực hiện các việc sau:

1.            Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ môn, cử lãnh đạo các Bộ môn trực thuộc khoa, trường THTH Sài Gòn:

Về việc thành lập các bộ môn và cử lãnh đạo các bộ môn trực thuộc Khoa, trường THTH Sài Gòn, lãnh đạo các đơn vị cần lưu ý một số quy định như sau:

- Bộ môn trực thuộc bao gồm các giảng viên, giáo viên cùng chuyên ngành đào tạo và cán bộ, nhân viên phục vụ giảng dạy thuộc chuyên ngành đó.

- Bộ môn trực thuộc phải có từ 05 giảng viên, giáo viên trở lên (không kể cán bộ, nhân viên phục vụ giảng dạy). Nếu không đủ 05 giảng viên, giáo viên thì bộ môn ghép 2 hoặc 3 chuyên ngành có tính chất gần nhau.

- Một giảng viên chỉ được biên chế vào một bộ môn.

- Mỗi bộ môn trực thuộc có thể có các nhóm chuyên môn. Mỗi nhóm chuyên môn có nhóm trưởng phụ trách.

- Bộ môn trực thuộc có từ 07 giảng viên, giáo viên trở lên (không kể cán bộ, nhân viên phục vụ  giảng dạy) được cử thêm 01 phó trưởng bộ môn.

- Trưởng bộ môn, phó trưởng bộ môn trực thuộc do trưởng các ngành đào tạo đề xuất sẽ được Hiệu trưởng xem xét và ra quyết định bổ nhiệm theo từng năm học và được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định.

Trong trường hợp đặc biệt có thể thành lập bộ môn có chức danh trưởng bộ môn với số người ít hơn quy định nhưng phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng nhà trường.

2.            Về trợ lý công tác ở khoa:

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường, mỗi khoa sẽ có 03 trợ lý giúp Trưởng  khoa các mặt công tác:

- Trợ lý đào tạo (gồm giảng dạy và học tập)

- Trợ lý công tác nghiên cứu khoa học.

- Trợ lý công tác văn nghệ, thể thao.

Các khoa cần lưu ý cử trợ lý đào tạo phải có trình độ từ cử nhân trở lên và phải có chuyên môn đúng với chuyên ngành đào tạo của khoa.

Các trợ lý khoa sẽ được hưởng chế độ giảm định mức giờ dạy theo quy định của nhà nước.

Đối với các khoa có nhu cầu trợ lý đào tạo nhiều hơn so với quy định sẽ do trưởng các ngành đề xuất và được Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt.

Nhà trường đề nghị lãnh đạo các khoa, trường THTH Sài Gòn phân công công tác trong đơn vị, gửi danh sách trưởng, phó trưởng bộ môn trực thuộc, danh sách trợ lý theo mẫu đính kèm về phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 15/8/2015.

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204