Kế hoạch số 1538/KH-ĐHSG-TCCB ngày 29/07/2016 thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2016 - 2021

Cập nhật ngày: 03-08-2016 | Lượt xem: 1361

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị;

Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 11 tháng 5 năm 2013 và Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo,

Trường Đại học Sài Gòn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sài Gòn giai đoạn 2016 - 2021. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Công tác quy hoạch nhằm tạo nguồn nhân sự để bố trí, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị, trên cơ sở đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực lãnh đạo giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng các nhiệm vụ của Trường Đại học Sài Gòn trong thời gian tới.

II. NGUYÊN TẮC

1. Thực hiện công khai, dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất nội bộ trong từng đơn vị trong quá trình triển khai công tác xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý;

2. Lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch ở cấp trên; bảo đảm sự liên thông, gắn kết giữa quy hoạch của các bộ phận trong một đơn vị và giữa các đơn vị trong Trường;

3. Thống nhất thực hiện việc quy hoạch cán bộ lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch vào chức vụ đang đảm nhiệm. Các cán bộ đương nhiệm về nguyên tắc đã có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ đang đảm nhiệm, khi hết thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm, thì là nguồn đương nhiên để xem xét khi tiến hành việc bổ nhiệm lại;

4. Người giới thiệu cán bộ đưa vào quy hoạch cần nắm chắc lý lịch, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ được quy hoạch và được sự chấp thuận của người mà mình tiến cử;

5. Đảm bảo mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý được quy hoạch từ 02 đến 03 người; không quy hoạch 01 người vào quá 03 chức danh;

6. Hằng năm, quy hoạch được xem xét, đánh giá nhằm đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện, bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới có triển vọng.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN CÁN BỘ ĐƯA VÀO QUY HOẠCH

1. Đối tượng

Viên chức trong diện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn của Trường; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chức danh quy hoạch theo quy định của Điều lệ trường đại học để có thể bổ nhiệm ngay hoặc sẽ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm trong giai đoạn 2016-2021.

2. Tiêu chuẩn

2.1. Tiêu chuẩn chung

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; có năng lực tổ chức, vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của đơn vị;

b) Gương mẫu về đạo đức, lối sống; có tinh thần đoàn kết; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có tác phong làm việc khoa học; có kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; có triển vọng phát triển;

c) Có sức khỏe tốt; có độ tuổi phù hợp (không quá 55 tuổi đối với nam, không quá 50 tuổi đối với nữ).

2.2. Tiêu chuẩn về cán bộ quản lý, lãnh đạo cấp phòng, ban, trung tâm và các đơn vị trực thuộc khác

            a) Trưởng phòng phải có trình độ đại học trở lên. Riêng trưởng phòng quản lý đào tạo, khoa học và công nghệ phải có trình độ tiến sĩ và có kinh nghiệm giảng dạy đại học ít nhất 05 năm; trưởng phòng tổ chức cán bộ, hợp tác quốc tế phải có kinh nghiệm giảng dạy đại học ít nhất 05 năm.

b) Phó trưởng phòng phải có trình độ đại học trở lên. Mỗi phòng chức năng có từ 02 đến 03 phó trưởng phòng tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy mô đào tạo của Trường.

2.3. Tiêu chuẩn về cán bộ quản lý, lãnh đạo cấp khoa

a) Trưởng khoa phải có trình độ tiến sĩ phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo tại khoa. Đối với khoa không đảm nhận chính việc đào tạo một ngành hoặc chuyên ngành để cấp một trong các văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thì có thể xem xét người có trình độ thạc sĩ để quy hoạch vào chức danh trưởng khoa nếu đơn vị đó không có giảng viên có trình độ tiến sĩ.

b) Phó trưởng khoa phải có trình độ thạc sĩ trở lên, riêng phó trưởng khoa phụ trách hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ phải có trình độ tiến sĩ. Đối với khoa không đảm nhận chính việc đào tạo một ngành hoặc chuyên ngành để cấp một trong các văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thì có thể xem xét người có trình độ thạc sĩ vào vị trí phó trưởng khoa phụ trách hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ nếu đơn vị không có giảng viên có trình độ tiến sĩ. Mỗi khoa có không quá 02 phó trưởng khoa. Đối với khoa được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo ngành, chuyên ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và có quy mô trên 500 sinh viên chính quy thì có thể bổ sung 01 hoặc 02 phó trưởng khoa, nhưng phải được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường.

c) Trưởng khoa, phó trưởng khoa phải có đủ tiêu chuẩn của giảng viên giảng dạy ở trình độ đại học, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và năng lực quản lý.

III. THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH QUY HOẠCH

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường xem xét, cho ý kiến và quyết định quy hoạch đối với các chức danh Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc.

IV. QUY TRÌNH XÂY DỰNG, QUYẾT ĐỊNH QUY HOẠCH

1. Công tác chuẩn bị quy hoạch

            Lãnh đạo các đơn vị phối hợp với cấp ủy cùng cấp triển khai thông báo kế hoạch tới toàn thể viên chức của đơn vị; tiến hành việc rà soát đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức về số lượng, chất lượng, nhất là về trình độ, độ tuổi; xác định nhu cầu, cơ cấu và giới thiệu cán bộ có triển vọng, đủ tiêu chuẩn đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong giai đoạn 2016-2021.

2. Các bước tiến hành quy hoạch tại đơn vị

       - Bước 1: Trưởng đơn vị chủ trì, phối hợp với cấp ủy cùng cấp tổ chức họp, xem xét đánh giá cán bộ đủ tiêu chuẩn đưa vào quy hoạch theo quy định đối với từng chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý tại đơn vị, thống nhất danh sách đưa ra lấy ý kiến tại Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình.

       - Bước 2: Tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức giới thiệu nguồn quy hoạch.

+ Thành phần tham dự gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; thủ trưởng đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp.

+ Trình tự Hội nghị:

a) Trưởng đơn vị chủ trì, quán triệt mục đích, nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu nguồn cán bộ quy hoạch đối với chức danh lãnh đạo, quản lý của đơn vị.

b) Hội nghị thảo luận các vấn đề có liên quan; giới thiệu bổ sung nhân sự đưa vào quy hoạch (nếu có).

c) Hội nghị thống nhất danh sách bỏ phiếu lấy ý kiến tín nhiệm.

d) Hội nghị tiến hành bỏ phiếu kín và công bố kết quả kiểm phiếu tại Hội nghị.

        - Bước 3: Tổ chức Hội nghị liên tịch Lãnh đạo đơn vị, Chi bộ, Công đoàn bộ phận bỏ phiếu kín đối với những người được trên 50% số phiếu tín nhiệm tại Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị để xác định danh sách quy hoạch. Riêng đơn vị không có tổ chức Đảng và Công đoàn bộ phận, lãnh đạo đơn vị thực hiện thống nhất danh sách cán bộ quy hoạch tại đơn vị.

- Bước 4: Đơn vị thực hiện đầy đủ hồ sơ Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị liên tịch gửi về phòng Tổ chức Cán bộ.

 

3. Đảng ủy, Ban Giám hiệu họp lấy ý kiến

            - Trên cơ sở kết quả các đơn vị gửi về, phòng Tổ chức Cán bộ tổng hợp danh sách và trình Đảng ủy, Ban Giám hiệu xem xét và phê duyệt.

            - Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường tổ chức bỏ phiếu kín và thông qua danh sách quy hoạch các chức danh trưởng, phó các đơn vị trực thuộc.

            - Trường Đại học Sài Gòn ban hành quyết định thông qua danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sài Gòn giai đoạn 2016 – 2021.

V. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch của đơn vị đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị;

2. Biên bản Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức đơn vị;

3. Biên bản kiểm phiếu và phiếu lấy ý kiến tín nhiệm của Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức đơn vị;

4. Danh sách viên chức đề nghị quy hoạch của Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức;

5. Biên bản Hội nghị liên tịch Lãnh đạo đơn vị, Chi bộ, Công đoàn bộ phận (biên bản cuộc họp Lãnh đạo đơn vị đối với đơn vị không có tổ chức Đảng, Công đoàn bộ phận);

6. Biên bản kiểm phiếu và phiếu lấy ý kiến tín nhiệm của Hội nghị liên tịch hoặc cuộc họp của lãnh đạo đơn vị;

5. Danh sách viên chức đề nghị quy hoạch được trên 50% số phiếu tán thành của Hội nghị liên tịch hoặc cuộc họp của lãnh đạo đơn vị;

6. Phiếu đánh giá và phân loại viên chức, sơ yếu lý lịch, bản kiểm điểm đảng viên, bản kê khai tài sản, thu nhập của các viên chức được đề nghị quy hoạch.

VI. THỜI GIAN TIẾN HÀNH

- Các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch tại đơn vị và gửi hồ sơ về phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 15 tháng 8 năm 2016. Đồng thời, các đơn vị gửi file danh sách đề nghị quy hoạch về địa chỉ email p_tccb@sgu.edu.vn.

- Phòng Tổ chức Cán bộ tổng hợp danh sách, trình Đảng ủy, Ban Giám hiệu trước ngày 20 tháng 8 năm 2016.

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường xem xét, cho ý kiến, quyết định Danh sách cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý trước ngày 31 tháng 8 năm 2016.

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Tải Kế hoạch số 1538/KH-ĐHSG-TCCB

Tải các biểu mẫu đính kèm theo kế hoạch tại đây

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204