Thông báo số 2170/TB-ĐHSG-TCCB ngày 22/09/2016 về việc quy định chuyển đổi chức danh từ chuyên viên sang giảng viên

Cập nhật ngày: 26-09-2016 | Lượt xem: 1704

Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường trong buổi họp giao ban giữa Lãnh đạo Nhà trường với các Trưởng khoa trực thuộc trường Đại học Sài Gòn ngày 19 tháng 9 năm 2016,

Trường Đại học Sài Gòn thông báo về quy định chuyển đổi từ chức danh chuyên viên sang chức danh giảng viên, cụ thể như sau:

Tất cả các chuyên viên đang công tác tại trường Đại học Sài Gòn nếu có nguyện vọng chuyển sang chức danh giảng viên phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của giảng viên được quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Riêng đối với trình độ chuyên môn, yêu cầu phải là tiến sĩ.

Chuyên viên có nguyện vọng chuyển chức danh từ chuyên viên sang giảng viên thực hiện đơn xin chuyển chức danh, có ý kiến đề xuất của Trưởng đơn vị và gửi về Phòng Tổ chức Cán bộ. Khi Nhà trường có nhu cầu bổ sung giảng viên, Phòng Tổ chức Cán bộ sẽ trình Ban Giám hiệu Trường xem xét và quyết định.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày kí./.

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204