Kế hoạch số 2260/KH-ĐHSG-TCCB ngày 30/09/2016 về việc bổ nhiệm lại viên chức quản lí trực thuộc Trường Đại học Sài Gòn theo nhiệm kì Hiệu trưởng

Cập nhật ngày: 05-10-2016 | Lượt xem: 2420

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lí viên chức;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo và Công văn số 4944/UBND-VX ngày 25 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép Trường Đại học Sài Gòn thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-UBND-TC ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn;

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-ĐHSG-TCCB ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lí các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sài Gòn,

Trường Đại học Sài Gòn xây dựng kế hoạch bổ nhiệm lại viên chức quản lí đơn vị trực thuộc theo nhiệm kì Hiệu trưởng 2016 – 2021. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Kiện toàn đội ngũ viên chức quản lý của Nhà trường, từ đó xây dựng đội ngũ viên chức quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng.

II. ĐỐI TƯỢNG BỔ NHIỆM LẠI

            - Trưởng và Phó Trưởng đơn vị đương nhiệm của các đơn vị trực thuộc Trường.

            - Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng trường Trung học Thực hành Sài Gòn; Trưởng và Phó Trưởng đơn vị trực thuộc Trường được bổ nhiệm sau ngày 13 tháng 7 năm 2016 không thực hiện việc bổ nhiệm lại theo Kế hoạch này.

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

            Bước 1: Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thư kí giúp việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại viên chức quản lí đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sài Gòn theo nhiệm kì Hiệu trưởng 2016 – 2021 (gọi tắt là Tổ công tác). Tổ công tác triển khai kế hoạch thực hiện. Theo kế hoạch này, danh sách viên chức dự kiến bổ nhiệm lại là danh sách viên chức đương nhiệm tại các đơn vị.

Bước 2: Các viên chức dự kiến bổ nhiệm lại làm hồ sơ cá nhân bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch viên chức (mẫu 5a)

2. Bản kê khai tài sản, thu nhập (mẫu 5b)

3. Phiếu đánh giá và phân loại viên chức (mẫu 5c) trong thời gian giữ chức vụ.

4. Bản kiểm điểm đảng viên (mẫu 5d) trong thời gian giữ chức vụ.

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị tổ chức hội nghị viên chức lấy ý kiến tín nhiệm với thành phần là toàn thể viên chức của đơn vị. Nội dung, trình tự thực hiện theo Khoản 2, Điều 14 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lí các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sài Gòn ban hành kèm theo Quyết định số 2149/QĐ-ĐHSG-TCCB ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn.

- Đối với viên chức là đảng viên, bí thư chi bộ tổ chức họp chi bộ lấy ý kiến tín nhiệm với thành phần là toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ, thành phần bỏ phiếu là đảng viên chính thức.

Bước 4: Lãnh đạo đơn vị tổ chức hội nghị liên tịch lãnh đạo đơn vị và chi uỷ để lấy ý kiến tín nhiệm đối với viên chức đã được hội nghị tại đơn vị và chi bộ thông qua.

Hội nghị viên chức, họp chi bộ, và hội nghị liên tịch ở các đơn vị phải có sự tham dự của đại diện Ban chỉ đạo

Bước 5: Lãnh đạo đơn vị thực hiện tờ trình đánh giá và đề xuất ý kiến bổ nhiệm lại đối với viên chức kèm toàn bộ hồ sơ có liên quan về Phòng Tổ chức Cán bộ để trình Đảng uỷ, Ban Giám hiệu xem xét, phê duyệt.

Hồ sơ đề nghị của đơn vị gửi về Phòng Tổ chức Cán bộ bao gồm:

5.1. Tờ trình của lãnh đạo đơn vị (mẫu 1c);

5.2. Biên bản hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm kèm phong bì được niêm phong chứa phiếu tín nhiệm (mẫu 2a, 2b, 2c);

5.3. Biên bản họp chi bộ lấy ý kiến tín nhiệm kèm phong bì được niêm phong chứa phiếu tín nhiệm (đối với viên chức được giới thiệu là đảng viên) (mẫu 3a, 3b, 3c);

5.4. Biên bản hội nghị liên tịch lấy ý kiến tín nhiệm kèm phong bì được niêm phong chứa phiếu tín nhiệm (mẫu 4a, 4b, 4c);

5.5. Hồ sơ viên chức bao gồm Sơ yếu lý lịch viên chức (mẫu 5a); Bản kê khai tài sản, thu nhập (mẫu 5b); Phiếu đánh giá và phân loại viên chức (mẫu 5c); Bản kiểm điểm đảng viên (mẫu 5d).

            Bước 6: Đảng uỷ Trường xem xét về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm lại và có ý kiến bằng văn bản trên cơ sở đề nghị của đơn vị.

            Bước 7: Ban Giám hiệu xem xét và Hiệu trưởng quyết định về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm lại trên cơ sở ý kiến của Đảng uỷ và đề nghị của đơn vị. Người được bổ nhiệm lại phải được đa số thành viên Ban Giám hiệu tán thành bằng phiếu kín.

Bước 8: Phòng Tổ chức Cán bộ soạn thảo Quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lí trình Hiệu trưởng kí và tổ chức công bố Quyết định.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

            - Từ 26/09/2016 đến 30/09/2016: Bước 1 – Phòng Tổ chức Cán bộ xây dựng Kế hoạch bổ nhiệm lại. Nhà trường thành lập Tổ công tác và triển khai kế hoạch.

            - Từ 01/10/2016 đến 10/10/2016: Bước 2, 3, 4, 5 – Các đơn vị phối hợp với Tổ công tác triển khai bước 2, 3, 4, 5 theo Điều III Quy trình & tiến độ thực hiện của kế hoạch này.

            - Từ 10/10/2016 đến 17/10/2016: Bước 6 – Đảng ủy Trường xem xét và có ý kiến bằng văn bản trên cơ sở đề nghị của đơn vị. (Phòng Tổ chức Cán bộ tổng hợp và phối hợp với Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị hồ sơ cần thiết)

            - Từ 17/10/2016 đến 21/10/2016: Bước 7 – Ban Giám hiệu xem xét và Hiệu trưởng quyết định việc bổ nhiệm lại.

            - Từ 21/10/2016 đến 31/10/2016: Bước 8 – Soạn thảo, trình kí và công bố các Quyết định bổ nhiệm.

            Trường Đại học Sài Gòn đề nghị lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện đầy đủ Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, mọi vấn đề cần trao đổi xin liên hệ với Phòng Tổ chức Cán bộ./.

Tải đầy đủ bản Kế hoạch tại đây.

Tải các biểu mẫu tại đây

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204