Thông báo

1539 15/07/2022

Form gửi báo cáo của các chi bộ

- Mẫu báo cáo định kỳ hàng tháng

- Link chi bộ gửi báo báo định kỳ qua google form tại địa chỉ: https://forms.gle/FNJ9n9jxn4adFqnY7

- Lưu ý: Chi bộ đăng nhập bằng tài khoản email của Trường đã cấp