Thông báo

3330 15/07/2022

Form gửi báo cáo của các chi bộ

- Biểu mẫu báo cáo định kỳ hằng tháng: Tải về tại đây!

- Các chi bộ gửi báo báo qua link Google formhttps://forms.gle/FNJ9n9jxn4adFqnY7

* Lưu ý: Chi bộ đăng nhập bằng tài khoản e-mail của Trường đã cấp.