Thủ tục hành chính

Các thủ tục tại đơn vị

Các thủ tục về tuyển dụng, hợp đồng làm việc, xác nhận, bổ nhiệm CDNN, chế độ chính sách...

Xem tiếp

Hệ thống văn bản

Quy chế - Quy định

các văn bản quy chế, quy định của nhà trường, thành phố...

Xem tiếp

Thông tin mới!

0

Cơ sở

0

Đơn vị thuộc, trực thuộc

0+

Viên chức, người lao động

0

Giảng viên, giáo viên