Thông báo

1
Kế hoạch triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023

30/11/2023

2
Thông báo kê khai bổ sung thông tin lý lịch viên chức và lý lịch khoa học năm 2023

30/11/2023

3
Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại Trường Đại học Sài Gòn

22/11/2023

4
Thông báo về việc rà soát bộ môn thuộc Khoa, cử Tổ trưởng, Tổ phó các tổ thuộc Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn và cử trợ lý các Khoa năm học 2023-2024

25/07/2023

5
Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 của Trường Đại học Sài Gòn (đợt 3)

16/12/2022

6
Thông báo kê khai bổ sung lý lịch viên chức và lý lịch khoa học năm 2022

30/11/2022

7
Thông báo đăng kí dự thi nâng ngạch công chức/thăng hạng CDNN viên chức năm 2023

30/11/2022

8
Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 (đợt 3) tại Trường Đại học Sài Gòn

23/11/2022

9
Thông báo về việc rà soát bộ môn thuộc Khoa, cử Tổ trưởng, Tổ phó các tổ thuộc Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn và cử trợ lý các Khoa năm học 2022-2023

04/08/2022

10
Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 của Trường Đại học Sài Gòn (đợt 2)

02/08/2022