Thông báo

1
Thông báo về việc rà soát bộ môn thuộc Khoa, cử Tổ trưởng, Tổ phó các tổ thuộc Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn và cử trợ lý các Khoa năm học 2023-2024

25/07/2023

2
Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 của Trường Đại học Sài Gòn (đợt 3)

16/12/2022

3
Thông báo kê khai bổ sung lý lịch viên chức và lý lịch khoa học năm 2022

30/11/2022

4
Thông báo đăng kí dự thi nâng ngạch công chức/thăng hạng CDNN viên chức năm 2023

30/11/2022

5
Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 (đợt 3) tại Trường Đại học Sài Gòn

23/11/2022

6
Thông báo về việc rà soát bộ môn thuộc Khoa, cử Tổ trưởng, Tổ phó các tổ thuộc Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn và cử trợ lý các Khoa năm học 2022-2023

04/08/2022

7
Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 của Trường Đại học Sài Gòn (đợt 2)

02/08/2022

8
Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021

10/01/2022

9
Thông báo về việc hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID Bảo hiểm xã hội số

12/05/2021

10
Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

24/02/2021