Số liệu công khai

Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2000 - 2010

Ngày thống kê: 01/10/2003

#Nội dung Tổng Nữ GS PGS Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân Cao đẳng Trung cấp Khác
1Ban giám hiệu4131
2 Hành chính120751551132042
3 Giảng viên302178885190153
4 Giáo viên6945154131
5 Tổng495299994296412442