Số liệu công khai

Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2000 - 2010

Ngày thống kê: 28/12/2004

#Nội dung Tổng Nữ GS PGS Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân Cao đẳng Trung cấp Khác
1Ban giám hiệu4113
2 Hành chính11973285681035
3 Giảng viên28116759117662
4 Giáo viên714650201
5 Tổng4752878102282341335