Số liệu công khai

Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2000 - 2010

Ngày thống kê: 09/09/2005

#Nội dung Tổng Nữ GS PGS Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân Cao đẳng Trung cấp Khác
1Ban giám hiệu4113
2 Hành chính1237311059101034
3 Giảng viên26416058916162
4 Giáo viên714550201
5 Tổng4622057102270361334