Số liệu công khai

Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2000 - 2010

Ngày thống kê: 01/12/2006

#Nội dung Tổng Nữ GS PGS Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân Cao đẳng Trung cấp Khác
1Ban giám hiệu4113
2 Hành chính134781061191430
3 Giảng viên267166610115361
4 Giáo viên6742145211
5 Tổng4722877115259461630