Số liệu công khai

Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2000 - 2010

Ngày thống kê: 01/12/2007

#Nội dung Tổng Nữ GS PGS Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân Cao đẳng Trung cấp Khác
1Ban giám hiệu4113
2 Hành chính1569331866221728
3 Giảng viên3322121713018041
4 Giáo viên654014421
5 Tổng55734621152290471828