Số liệu công khai

Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2000 - 2010

Ngày thống kê: 18/11/2008

#Nội dung Tổng Nữ GS PGS Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân Cao đẳng Trung cấp Khác
1Ban giám hiệu5114
2 Hành chính190937593985
3 Giảng viên37521716174185
4 Giáo viên62391565
5 Tổng632311171863004485